Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

  /     /  ISO normy a štandardy   /  Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti je povinná. Pre koho?

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti je povinná. Pre koho?

Dňa 1.marca 2019 Slovenská republika predbehla krajiny ako Česká republika alebo Rakúsko a zaviedla zákon č.54/2019 o Ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a s ním aj povinnosť implementácie tohto zákona.

 

Zákon stanovuje povinnosť implementácie od 1.3.2019 pre všetky:

 • firmy, spoločnosti, zamestnávateľov s počtom zamestnancov prevyšujúcich hranicu 50 osôb,
 • orgány verejnej moci, ktoré zamestnávajú najmenej 5 zamestnancov.

V prípade nesplnenia týchto povinností môže byť zamestnávateľovi uložená pokuta až do výšky 20 000 €.

Kto je to oznamovateľ protispoločenskej činnosti tzv. Whistleblower ?

Je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere dodá oznámenie o protispoločenskej činnosti príslušnému orgánu, úradu alebo zamestnávateľovi. O týchto skutočnostiach sa tzv. whistleblower dozvedel na základe výkonu svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, ktorú vykonáva.

A čo je to tá „protispoločenská činnosť“?

 • kriminalita – správanie, konanie, ktoré je chápané ako trestný čin,
 • iná protispoločenská činnosť – konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom, pričom za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť.

Zákon č.54/2019 o Ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti musel definovať aj závažnú protispoločenskú činnosť:

 • trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
 • správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom.

K rozdeleniu protispoločenských činnosti na tieto dve skupiny nadväzuje aj rozdelenie oznámení. Pričom taktiež vieme rozlišovať medzi dvomi: oznámenie a kvalifikované oznámenie.

„Klasickým“ oznámením sa uvádzajú skutočnosti týkajúce sa protispoločenskej činnosti. Tieto skutočnosti protispoločenskej činnosti sa oznamovateľ dozvedá v súvislosti s vykonávaním svojho zamestnania, povolania, postavenia, funkcie.

Kvalifikované oznámenie je také oznámenie, ktoré môže prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti, prípadne k zisteniu alebo aj usvedčeniu páchateľa.  V rámci oznámenie tohto typu je ochrana oznamovateľa dôraznejšia.

Kvalifikované oznámenie zahŕňa aj zákaz odvetných opatrení voči oznamovateľom zo strany zamestnávateľa v rôznych formách, ale aj veľmi obľúbenú odmenu oznamovateľom až do výšky 50 násobku minimálnej mzdy.

Čo všetko je potrebné na úspešne zavedený systém ochrany oznamovateľov podľa zákona č.54/2019 ?

 • Prepracovaná a presne nastavená smernica o ochrane oznamovateľov jednotlivo pre každú firmu, spoločnosť, úrad, ktorý ju potrebuje.
 • Stanovenie odporúčaní a jasných pravidiel dodržiavania systému.
 • Správne a vhodné určenie zodpovednej osoby za systém.
 • Vytvorenie vhodných a ľahko dostupných komunikačných kanálov na nahlasovanie podnetov od oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
 • Osobné, ale aj online školenia pre zodpovedné osoby a pre zamestnancov.

Whistleblowing ako interný proces a komunikačný nástroj je založený na 2 hlavných zásadách:

 • interný oznamovací proces spojený s poskytovaním informácií, ktoré môžu priamo alebo nepriamo odhaliť korupčné správanie alebo inú nekalú činnosť
 • nevyhnutná ochrana osoby oznamovateľa, zachovanie jeho utajenej totožnosti a ochrana pred odvetnými postihmi (diskrimnácia, šikanovanie, hrozby zo strany vedenia spoločnosti, kolegov alebo tretích strán)

Potrebné technické prostriedky a formy komunikačného kanálu

 • špeciálne elektronické aplikácie, jednoduché a zrozumiteľné
 • centrálna linka (non-stop hot-line) so záznamníkom
 • schránka elektronickej pošty
 • schránka na fyzické podanie písomného podnetu, oznámenia

Chcete sa vyhnúť pokute až do výšky 20 000€?

S kompletnou implementáciu a zavedením funkčného systému do Vašej spoločnosti Vám vie aj v týchto ťažších časoch pomôcť online práve Avris Consulting.

Autor: Ing. Patrik Martinec, Junior Consultant

 

 

PRIDAŤ KOMENTÁR

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

  Registrácia

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

  Resetovať heslo

  Radi Vám pomôžeme

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov