Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

  /     /  GDPR   /  Kamery a GDPR: môžu ma kamery na ulici snímať?

Kamery a GDPR: môžu ma kamery na ulici snímať?

S rozvojom informačných technológii, ktoré sa stávajú stále dostupnejšie aj pre domácnosti sa môžeme stále častejšie stretávať s tým, že majitelia si strážia svoje obydlie a využívajú kamery. Kamery pribúdajú všade – aj na verejných priestranstvách alebo nákupných centrách. Ako však môžeme postupovať, ak susedova kamera monitoruje aj náš pozemok alebo dom a narúša naše súkromie? Ako predísť nepríjemnému susedskému sporu? Kto je oprávnený monitorovať verejné priestranstvá, na ktorých sa prechádzame? Nedochádza v súčasnosti k monitorovaniu nad prípustnú mieru? Ako teda zosúladiť Kamery a GDPR? Aj monitorovanie prostredníctvom kamier má svoje prísne stanovené pravidlá, o ktorých si povieme nižšie.

Na kamery sa vzťahuje GDPR

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov známe pod skratkou GDPR reguluje spracúvanie osobných údajov aj prostredníctvom kamerových zariadení. Vecná pôsobnosť GDPR sa ale nevzťahuje na akékoľvek spracúvanie osobných údajov. GDPR ustanovuje výnimku tzv. výlučnej osobnej alebo domácej činnosti. Znamená to, že na spracúvanie osobných údajov vo výlučnej osobnej sfére fyzickej osoby alebo v rámci domácej činnosti sa pravidlá GDPR nevzťahujú. GDPR sa tiež nevzťahuje na tzv. atrapy kamier alebo falošné kamery, pretože tieto nie sú funkčné a nespracúvajú osobné údaje.

Kamery a GDPR – výnimka osobnej a domácej činnosti

Podľa Súdneho dvora EÚ výnimka domácej činnosti musí byť chápaná ako vzťahujúca sa iba na činnosti, ktoré sa týkajú súkromného a rodinného života jednotlivcov. To neplatí v prípade, ak spracúvanie spočíva v zverejňovaní na internete, čím sa údaje stávajú prístupnými neurčitému okruhu ľudí. Znamená to, že napr. v prípade, ak kamerou monitorovali vnútorný priestor svojho obydlia a zároveň priamy prenos zverejňovali prostredníctvom služby YouTube neobmedzenému okruhu ľudí, táto činnosť by spadala do pôsobnosti GDPR.

Ďalej v prípade, ak kamera permanentne monitoruje a ukladá osobné údaje a svojím záberom sleduje čo i len čiastočne aj verejné priestranstvo a je nasmerovaná smerom von od súkromnej usadlosti, nepôjde o výnimku domácej a osobnej činnosti, ale budú sa na túto činnosť vzťahovať pravidlá GDPR.

V prípade kamier na súkromných domoch je teda potrebné vždy vyhodnotiť, či ide o výnimku osobnej a domáckej činnosti. Pri posudzovaní je potrebné vyhodnotiť viacero faktorov ako sú vzťah používateľa kamery a dotknutých osôb, či rozsah alebo frekvencia monitorovania implikuje nejaký typ profesionálnej aktivity a celkový negatívny vplyv monitorovania na dotknuté osoby. V prípade, ak sa pri používaní kamier vyskytne niektorý z týchto faktorov nemusí to automaticky znamenať, že už nepôjde o domácu činnosť. Vždy je potrebné vykonať celkové posúdenie spracovateľskej činnosti na určenie, či spadá do pôsobnosti GDPR alebo nie. Vo všeobecnej rovine je potrebné výnimku domácej činnosti vykladať reštriktívne.

Príklad: V prípade, ak si turista prostredníctvom kamery dokumentuje svoju dovolenku a záznamy z kamery ukáže len svojej rodine a priateľom, pričom ich nesprístupni neobmedzenému okruhu ľudí napr. tým, že by záznam nahral na svoj účet zaregistrovaný v službe YouTube, pôjde o výnimku domácej činnosti, na ktorú sa GDPR nevzťahuje.

Príklad: Náš sused kamerou sníma svoju vlastnú záhradu, pričom záznam z kamery si ukladá na pevnom disku. Celý jeho pozemok je pritom oplotený a záhradu navštevuje len sused a jeho rodina. Za podmienky, že kamera ani čiastočne nesníma verejné priestranstvo alebo susedný pozemok, pôjde tiež o výnimku domácej činnosti.

Prevádzkovanie kamier musí byť založené na právnom základe

Ak si kladiete otázku, či ma môžu kamery na ulici, v parku alebo v nákupnom centre snímať, stručná odpoveď je, že áno. Dôležité je, aby bolo prevádzkovanie každej jednotlivej kamery založené na jednom z právnych základov uvedených v GDPR. Pri kamerách najčastejšie prichádza do úvahy právny základ tzv. oprávneného záujmu prevádzkovateľa, o ktorý sa môžu oprieť podnikatelia ako aj napr. vlastník/správca nákupného centra alebo právny základ tzv. verejného záujmu prevádzkovateľa, o ktorý sa opierajú orgány verejnej moci ako napr. prevádzkovanie kamerového systému, ktorý spravuje mestská polícia. Zároveň je potrebné upozorniť na to, že nie každý prevádzkovateľ (napr. vlastník obchodu) môže vo svojom obchode používať kamery. Vlastník je pred zavedením kamier povinný posúdiť, či sú kamery vhodným prostriedkom na dosiahnutie sledovaného cieľa (napr. predchádzanie krádežiam tovaru). Kamery by sa mali zaviesť len v prípade, ak sledovaný cieľ nie je možné dosiahnuť inými prostriedkami, ktoré menej zasahujú do súkromia alebo práv a slobôd dotknutých osôb – zákazníkov.

Kamery a GDPR

Príklad: V prípade, ak vlastník budovy má záujem na ochrane majetku mal by najprv zvážiť alternatívne bezpečnostné opatrenia ako sú oplotenie nehnuteľnosti, zavedenie pravidelných hliadok alebo vrátnikov.

V prípade, ak prevádzkovateľ chce založiť spracúvanie prostredníctvom kamier na tzv. oprávnenom základe, ešte pred ich zavedením musí vykonať tzv. balančný test, v ktorom musí posúdiť, či nad jeho oprávneným záujem alebo oprávneným záujmom tretej strany neprevažujú záujmy alebo potreba ochrany základných práv a slobôd dotknutých osôb.

Príklad: Reštaurácia by chcela nainštalovať malé kamery na toaletách v záujme kontroly poriadku. V tomto prípade práva dotknutých osôb jednoznačne prevažujú na záujmom prevádzkovateľa, čo má za následok, že kamery nemôžu byť nainštalované.

Ako sa brániť? Práva dotknutej osoby, možnosť podania návrhu na začatie konania

Aj v prípade spracúvania osobných údajov prostredníctvom kamier majú podľa GDPR dotknuté osoby svoje práva, ktoré môžu u prevádzkovateľov uplatniť.

 • Právo na prístup k Vaším osobným údajom – ak viete to tom, že ste boli v určitom momente snímaný kamerou a z rôznych dôvodov by ste si chceli prezrieť záznam z kamery, prevádzkovateľa môžete požiadať o kópiu záznamu.
 • Právo na výmaz Vašich osobných údajov – ak prevádzkovateľ ešte stále záznamy z kamery spracúva (má uložené na pevnom disku) môžete požiadať o výmaz záznamov, ktoré sa týkajú Vašej osoby, ale len v prípade, ak je splnená niektorá z podmienok uvedené v článku 17 ods. 1 GDPR.
 • Právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov – ak je prevádzkovanie kamier založené na právnom základe tzv. oprávneného záujmu alebo verejného záujmu prevádzkovateľa ako dotknutá osoba môžete voči spracúvaniu namietať. Ak prevádzkovateľ nepreukáže presvedčivé legitímne dôvody, ktoré prevažujú nad právami a záujmami dotknutej osoby, vo vzťahu k dotknutej osobe, ktorá namietala spracúvanie, bude musieť spracúvanie ukončiť.

Kamery a GDPR – sankcie za porušenie GDPR a zákona o ochrane osobných údajov

V prípade, ak prevádzkovateľ porušil Vaše práva podľa GDPR alebo zákona o ochrane osobných údajov, napr. aj tým, že nevybavil Vaše práva ako dotknutej osoby alebo vôbec na uplatnenie Vášho práva nereagoval, môžete sa obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ak úradu doručíte návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ktorý obsahuje všetky zákonné náležitosti, úrad začne konanie o ochrane osobných údajov. Ak zistí porušenie práv dotknutej osoby alebo nesplnenie povinností pri spracúvaní osobných údajov ustanovených zákonom alebo GDPR rozhodnutím môže uložiť opatrenie na nápravu (napr. prevádzkovateľovi nariadi vybaviť Vašu žiadosť ako dotknutej osoby) alebo môže uložiť pokutu do 20 000 000 eur alebo ak ide o podnik do 4 % celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia.

 

Autor: JUDr. Jozef Liday, senior GDPR consultant

 

Ak sa zaujímate o ďalšie aspekty GDPR vo vzťahu ku kamerovým monitorovacím systémom, môžete sa na nás obrátiť na obchod@avris.sk. Radi Vám poradíme.

 

 

Právny stav k 05.03.2020

PRIDAŤ KOMENTÁR

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

  Registrácia

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

  Resetovať heslo

  Radi Vám pomôžeme

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov