Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

Blog Avris

  /     /  ISO normy a štandardy   /  Protikorupčná norma má význam pre obce aj organizácie

Protikorupčná norma má význam pre obce aj organizácie

Protikorupčná norma ISO 37001: 2016 (systém riadenia proti korupcii) je pomerne nová norma. Vytvorená bola Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (The International Organization for Standardization – ISO) a publikovaná v októbri 2016. Jej oficiálny preklad dodnes nie je na Slovensku dostupný, to však nebráni spoločnostiam a organizáciám zo súkromného, verejného a neziskového sektora v jej zavádzaní.

Je to najkomplexnejšie riešenie na elimináciu protikorupčných rizík a potenciálnych prípadov korupcie.

Norma obsahuje rad opatrení a kontrolných mechanizmov, ktoré reprezentujú dobrú prax boja proti korupcii. Pozitívna je možnosť zaradenia normy do integrovaného systému manažérstva organizácie (napr. so systémom riadenia kvality v súlade s požiadavkami normy ISO 9001), použitá však môže byť aj samostatne.

Avris Blog ISO normy a štandardy Protikorupčná norma

Cieľ protikorupčnej normy je jasný

Cieľom implementácie normy je čo najlepšia prevencia korupcie, avšak jej zavedením sa dbá aj na určenie jasných postupov umožňujúcich odhaľovanie a riešenie prípadov korupcie. Protikorupčné opatrenia sa pritom vyhodnocujú na základe presne stanovených podmienok.

Aby bolo možné dosiahnuť ciele implementovanej protikorupčnej normy, je potrebné prejsť nasledujúcimi krokmi:

 • identifikácia, analýza a zhodnotenie rizík (dotazníky, pohovory, analýza, …), ktoré budú slúžiť na vypracovanie stratégie obsahujúcej opatrenia na riešenie akýchkoľvek potenciálnych situácií;
 • implementácia opatrení a zavedenie mechanizmov na monitorovanie a vyhodnocovanie ich účinnosti;
 • kontrola a hodnotenie zavedeného protikorupčného systému na základe implementovaných mechanizmov;
 • neustále udržiavanie a zlepšovanie systému, čím sa zabezpečí súlad s požiadavkami normy.

 

Čo prináša protikorupčná norma v praxi?

Zavedenie a certifikácia protikorupčnej normy ISO 37001 patrí medzi najlepšie systémové riešenia a je najkomplexnejším spôsobom, ktorý môžu organizácie využiť na prevenciu, odhalenie a riešenie potenciálneho prípadu korupcie. Organizácii prináša súlad s požiadavkami normy ISO 37001 aj značné výhody:

 • pomáha pri vytváraní transparentnosti a integrity organizácie;
 • prináša organizácii konkurenčnú výhodu;
 • poskytuje záruky verejnosti, obchodným partnerom a iným organizáciám, zákazníkom a úradom, že organizácia podnikla kroky na elimináciu korupcie a korupčných rizík;
 • organizácia preukazuje orgánom činným v trestnom konaní a iným kontrolným orgánom, že robí maximum na elimináciu korupčných rizík a potenciálnych prípadov korupcie.

Je však zároveň dobré si povedať, že zavedený a certifikovaný systém si vyžaduje náležitú starostlivosť a udržiavanie a nie je možné očakávať, že orgány budú prehliadať potenciálne prípady korupcie len preto, že je organizácia certifikovaná podľa ISO 37001. Je preto potrebné dbať na udržiavanie systému, aby bolo možné vykonanými auditmi dokladovať súlad s požiadavkami normy a maximálnu snahu o elimináciu prípadov korupcie pomocou protikorupčných opatrení a mechanizmov.

 

O protikorupčné riešenia majú obce záujem

Priekopníkom v oblasti zavedenia protikorupčných opatrení je mesto Martin. Mesto Martin sa stalo lídrom programu Transparentné mesto, keď prvými iniciatívami v oblasti transparentného rozhodovania a zapájania verejnosti začalo už v roku 2007. Za svoje aktivity získalo viacero ocenení vrátane ceny s názvom „Cena OSN – Najtransparentnejšie mesto na svete“.

Postupne sa pripájali ďalšie mestá a s príchodom novej normy ISO 37001 sa prvá implementácia vykonávala za pomoci odborníkov z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2018 v meste Poprad. Mesto Poprad aktuálne prešlo certifikáciou a stalo sa tak prvým mestom na Slovensku, ktoré je certifikované podľa požiadaviek protikorupčnej normy ISO 37001.

Z aktuálnej Protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023 vyplýva, že certifikácia normy ISO 37001 sa zavádza aj v ústredných orgánoch štátnej správy a požiadavky protikorupčného riadenia podľa tejto normy by sa mali stať základom riadenia proti korupcii vo verejnom sektore.

Evidujeme záujem a ohlas mnohých miest a obcí na túto problematiku. Je zrejmé, že otázka korupcie v mestách a obciach rezonuje, a preto ich najvyšších predstaviteľov možnosť zavedenia komplexného protikorupčného systému zaujíma. V súčasnosti už Avris spolupracuje s niekoľkými obcami na implementácii normy ISO 37001 na ich mestskom či obecnom úrade.

 

Zhrňme si to

 • Systém protikorupčného riadenia podľa požiadaviek normy ISO 37001 umožňuje prijímanie opatrení na základe jasne stanovených podmienok. Je to najkomplexnejšie riešenie na elimináciu protikorupčných rizík a potenciálnych prípadov korupcie.
 • Zavedenie protikorupčných opatrení v súlade s požiadavkami protikorupčnej normy ISO 37001 vo verejnom sektore je odporúčané v Protikorupčnej politike Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023, ktorá bola schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018.
 • Implementácia, certifikácia a udržiavanie protikorupčného systému si vyžaduje odbornú podporu a súčinnosť, neprináša však neprimeranú administratívnu záťaž a väčšinu súvisiacich úkonov zabezpečí organizáciou vybraná konzultačná spoločnosť a certifikačný orgán.
 • Zavedenie a udržiavanie certifikovaného systému prináša viacero významných výhod pre predstaviteľov obce (dôkaz maximálneho úsilia o elimináciu korupcie, ochrana, lepšie vzťahy s verejnosťou) aj pre samotnú obec (konkurenčná výhoda, lepšie vzťahy s organizáciami a investormi, dobré meno obce).
 • Potrebné je iba počítať s časovou náročnosťou úvodného procesu súčinnosti s implementačným a certifikačným orgánom a určitými nákladmi. Na reálne čísla však vplýva množstvo faktorov od veľkosti obce až po výber konkrétneho partnera.

 

Naším zámerom je v oblasti zavádzania protikorupčných systémov pomáhať obciam aj organizáciám vo verejnej aj súkromnej sfére. Sme preto záujemcom plne k dispozícii na konzultáciu možností a poskytnutie bližších informácií na adrese avris@avris.sk.

 

Autor: Ing. Róbert Chudý, marketing manager
PRIDAŤ KOMENTÁR

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

  Registrácia

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

  Resetovať heslo

  Radi Vám pomôžeme

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov