Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

Avris

  /     /  Informačná bezpečnosť   /  Oprávnený záujem v rámci GDPR? Nezabudnite na test proporcionality!

Oprávnený záujem v rámci GDPR? Nezabudnite na test proporcionality!

Osobné údaje môžu byť spracúvané len spravodlivo, čo znamená, že na spracúvanie musí existovať právny základ. Právnym základom môže byť zákon, zmluva, oprávnený záujem, súhlas dotknutej osoby, životne dôležitý záujem alebo verejný záujem. Pokiaľ na spracúvanie údajov neexistuje žiadny z uvedených právnych základov, osobné údaje sa nesmú spracúvať.

Z výsledku testu proporcionality vyplynie, či oprávnený záujem prevádzkovateľa prevyšuje nad základnými právami a slobodami dotknutých osôb a je možné z neho vychádzať ako z právneho základu pre spracúvanie osobných údajov.

Test proporcionality je pri oprávnenom záujme nevyhnutnosťou

Zvyčajne, ak prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje, nevie určiť ako právny základ zákon, zmluvu a nemá udelený súhlas od dotknutej osoby, zvažuje ako právny základ svoj oprávnený záujem. Oprávnený záujem však musí byť preukázaný ako nevyhnutný, zákonný a posúdený z hľadiska vplyvu na práva a záujmy dotknutých osôb.

Test proporcionality Blog Avris

Na tento účel slúži tzv. test proporcionality, ktorý je potrebné vykonať ešte pred samotným začatím spracúvania osobných údajov. V rámci testu proporcionality sa predpokladá kumulatívne splnenie týchto podmienok:

 • sledovanie oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany,
 • nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov na realizáciu sledovaného legitímneho záujmu,
 • podmienka, že neprevažujú základné práva a slobody osoby, ktorej sa ochrana osobných údajov týka, nad záujmami prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Test proporcionality sa vykonáva v troch krokoch

Prejdime si postupne jednotlivé kroky:

 • identifikácia oprávneného záujmu,
 • test proporcionality,
 • porovnávací test.

Z výsledku testu proporcionality vyplynie, či oprávnený záujem prevádzkovateľa prevyšuje nad základnými právami a slobodami dotknutých osôb a je možné z neho vychádzať ako z právneho základu pre spracúvanie osobných údajov.

1. Identifikácia oprávneného záujmu

Identifikovať oprávnený záujem nám pomôžu nasledovné otázky:

 • Aký je cieľ spracúvania osobných údajov?
 • Kto profituje z takého spracúvania? Akým spôsobom?
 • Sleduje sa spracúvaním nejaký verejný záujem?
 • Ako dôležité sú benefity spracúvania?
 • Môže byť toto spracúvanie neetické alebo nezákonné?
 • Čo sa môže stať, ak by sa údaje nespracúvali?

2. Test proporcionality

Test proporcionality vykonávame pomocou odpovedí na nasledovné otázky:

 • Sleduje spracúvanie aj iné ciele?
 • Je spracúvanie zákonné?
 • Dal by sa cieľ spracúvania dosiahnuť aj inak? Pomocou iných, menej rizikových spôsobov?
 • Bude sa pri spracúvaní vykonávať automatické rozhodovanie a profilácia?
 • Aký je zdroj týchto osobných údajov?

3. Porovnávací test

 • Aký je vzťah prevádzkovateľa k fyzickej osobe?
 • Ide o spracúvanie citlivých údajov?
 • Môže fyzická osoba predpokladať, že jej údaje budú týmto spôsobom spracúvané?
 • Môže fyzická osoba považovať takéto spracúvanie za obťažujúce?
 • Aké práva fyzickej osoby môžu byť dotknuté?
 • O aký veľký zásah do práv dotknutých osôb ide?
 • Jedná sa o spracúvanie osobných údajov detí?
 • Môžu byť týmto spracúvaním dotknuté aj iné osoby?
 • Boli urobené opatrenia na minimalizáciu týchto dopadov?
 • Je zabezpečená možnosť fyzickej osoby takéto spracúvanie ukončiť?

Zhrňme si to

Je zrejmé, že test proporcionality je celý komplex otázok a odpovedí, ktoré smerujú k jednému z dvoch možných výsledkov:

 • k spracúvaniu osobných údajov by nemalo vôbec dôjsť, pretože riziká porušenia ochrany údajov fyzických osôb sú zrejmé;
 • oprávnený záujem existuje a riziká pre práva a slobody fyzických osôb sú minimálne alebo žiadne.

Príklady oprávnených záujmov

Pod oprávnený záujem môže za určitých okolností patriť napr. kamerový systém, posielanie obchodných ponúk zákazníkom, kontaktný formulár na web stránke, vedenie evidencie návštev pri vstupe do budovy, zverejnenie údajov zamestnancov na web stránke zamestnávateľa a pod. Na využívanie oprávnených záujmov si treba dávať pozor, netreba sa toho však báť. Rada vám s tým pomôžem.

 

Autor: JUDr. Monike Fegyveres Oravská, managing consultant

PRIDAŤ KOMENTÁR

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

Registrácia

Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

Resetovať heslo

Radi Vám pomôžeme
Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov