Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

EcoVadis
Image Alt

EcoVadis

IMPLEMENTÁCIA | PRÍPRAVA NA CERTIFIKÁCIU | PORADENSTVO

Globálne spoločnosti v snahe realizovať svoje poslanie, napĺňať svoje hodnoty sa v globálnych operáciách upravujú prístup k riadeniu rizík. Preto tieto spoločnosti pristupujú prioritne k spolupráci s tretími stranami, ktoré zdieľajú ich hodnoty a konajú zodpovedne a udržateľným spôsobom. Ideálnym nástrojom na riadenie kľúčových rizík tretích strán v rámci dodávateľských reťazcov je medzinárodný hodnotiaci systém EcoVadis.

Hodnotenie firemnej spoločenskej zodpovednosti tretích strán zahŕňa pracovné práva, trvalo udržateľný dodávateľský reťazec, zdravie a bezpečnosť pri práci a ochranu životného prostredia. Pre globálnu spoločnosť využívanie hodnotiacej metodiky EcoVadis pomáha dôsledne a objektívne posúdiť tretiu stranu bez porušenia dôvernosti.

Potrebujete pomôcť s normou EcoVadis? Spýtajte sa nás, radi Vám pomôžeme!
EcoVadis
EcoVadis O produkte

Popis EcoVadis

Agentúra EcoVadis prevádzkuje medzinárodne akceptovateľnú sieť na riadenie trvalej udržateľnosti dodávateľov v rámci 190 odvetví a 150 krajín. Hodnotenia a jednoducho použiteľné monitorovacie nástroje agentúry EcoVadis umožňujú podnikom kontrolovať riziká a presadzovať ekologické inovácie v ich globálnych dodávateľských reťazcoch.

Metodológia agentúry EcoVadis je založená na medzinárodných štandardoch CSR (Corporate Social Responsibility) vrátane iniciatívy Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact a normy ISO 26000 o systéme spoločenskej zodpovednosti. Hodnotenie 21 kritérií sa zameriava na výsledky v 4 oblasti podnikania dodávateľských reťazcov: ekológie (14%), pracovných podmienok a ľudských práv 57%), etického podnikania (14%) a udržateľného obstarávania (14%). Toto globálne hodnotenie EcoVadis dnes využíva 35 000 dodávateľov z 99 krajín v rámci 190 obchodných odvetví.

EcoVadis O produkte

Vhodnosť

Úspešná spoločnosť 21.storočia by mala držať krok so svetom a pokiaľ si chce zachovať stabilné postavenie na trhu, investuje svoje zisky a úsilie do budúcnosti, ďalších generácií, nie je ľahostajná k svojmu okoliu, takže drží krok so svetom v medziach trvalo udržateľného rozvoja. Systém Eco Vadis je vhodný pre všetky spoločnosti (hlavne pre globálne a nadnárodné firmy), ktoré konajú zodpovedne a udržateľným spôsobom: Definícia spoločenskej zodpovednosti podľa normy ISO 26000 je nasledujúca: Spoločenská zodpovednosť je zodpovednosť organizácie za dopady jej rozhodnutí a aktivít na spoločnosť, životné prostredie a etické chovanie, ktoré prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju, zdraviu a blahu spoločnosti, berie do úvahy očakávania zainteresovaných strán, je v súlade s aplikovateľnou legislatívou a medzinárodnými štandardami správania a je integrovaná v rámci celej organizácie a uplatňovaná vo všetkých vzťahoch. ISO 26000 nie je normou v oblasti systému manažérska a ani nie je vhodná na účely certifikácie či ako právny alebo zmluvný dokument. Rovnako tak nie je určená ako podklad pre právne úkony, reklamácie, obhajoby a iné nároky v rámci medzinárodných, vnútroštátnych či iných konaniach.

„Spoločenská zodpovednosť predstavuje záväzok podnikateľov usilovať sa o také stratégie, robiť také rozhodnutia alebo vykonávať také aktivity, ktoré sú žiaduce z pohľadu cieľov a hodnôt našej spoločnosti.“ (Howard R. Bowen, Social Responsibilities of the Businessman, 1953).

Trvalo udržateľný rozvoj sa vysvetľuje ako proces, v ktorom dochádza k súladu ekonomického a sociálneho rozvoja s prírodou. Napĺňa potreby súčasnej generácie tak, že sa neznižuje schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje potreby (Komisia Brundtlandtovej OSN, 1987).

EcoVadis O produkte

Postup implementácie EcoVadis

Ako postupovať pokiaľ váš obchodný partner požaduje hodnotenie vášho spoločensky zodpovedného podnikania podľa EcoVadis metodiky?

v mene objednávateľa Vás bude kontaktovať agentúra EcoVadis a obdržíte všetky pokyny a zdroje vo svojom lokálnom jazyku.

vašou povinnosťou je úhrada ročného predplatného v systéme EcoVadis. V poplatku sú zahrnuté náklady na analýzu vašich údajov odborníkmi v oblasti spoločenskej zodpovednosti, vytvorenie vášho hodnotenia s referenčnými hodnotami, silnými stránkami a oblasťami zlepšovania, prístup k online platforme EcoVadis, kde môžete spravovať zdielanie vášho hodnotenia, použitie modulu Plán nápravných opatrení a nástroje na podporu vášho zlepšovania. Poplatky sa líšia v závislosti od veľkosti vašej organizácie.

Počet otázok a požiadaviek závisí od veľkosti vašej organizácie (min 25 zamestnancov) a od odvetvia v ktorom pracujete.

agentúra EcoVadis vás požiada o doloženie evidencie postupov v oblasti firemnej spoločenskej zodpovednosti, o postupoch riadenia rizík v etickom správaní.

vypracujeme pre vás všetky potrebné smernice, postupy, prezenčné listiny z tréningov ako evidenciu toho, že požadované procesy a kontroly u vás existujú.

EcoVadis vám následne predloží bodové ohodnotenie ktoré budú dostupné na EcoVadis Supplier Portal vo forme bodového hodnotenia.

hodnotenie EcoVadis môžete predložiť aj iným firmám na preukázanie svojho záväzku voči spoločensky zodpovednému podnikaniu a etickému správaniu.

EcoVadis O produkte

Časový rámec implementácie

Časový rámec EcoVadis hodnotenia:

Registrácia: Založenie profilu spoločnosti, posúdenie podľa odvetvia a krajiny (10 minút)

Dotazník: Vypracovanie zabezpečeného a dôverného dotazníka (1 až 3 týždne)

Zdieľanie a zlepšovanie: Prístup k zdieľaniu obsahu hodnotenia CSR, nástroje na spoluprácu, zlepšovanie, ocenenia (kedykoľvek)

určenie základného harmonogramu projektov, termínov a zodpovedností;

EcoVadis O produkte

Prínosy EcoVadis

ECO VADIS prináša spoločnosti rôzne konkurenčné výhody. Za to najdôležitejšie môžeme považovať transparentné hodnotenie:

Výhodou jednotného hodnotiaceho systému EcoVadis (bodové hodnotenie od 1 do 100) je transparentný monitoring výkonnosti CSR s porovnateľnými spoločnosťami v rámci obchodných odvetví a regiónov, zverejňovanie výsledkov certifikácie (zlatý, strieborný a bronzový oblasti CSR

Výhoda hodnotenia obchodných partnerov v rámci dodávateľských reťazcov je transparentnosť postupov CSR pomocou spoľahlivých ratingov a globálnych referenčných hodnôt hodnotiaceho systému a praktický pohľad na kľúčové otázky trvalej udržateľnosti v rámci rôznych priemyselných odvetví.

EcoVadis
Máte na nás otázky?

Radi vám pomôžeme

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  ISO normy a štandardy

  Súvisiace články

   Žiadne príspevky nezodpovedajú vašim kritériám.

  Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

   Registrácia

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

   Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

   Resetovať heslo

   Radi Vám pomôžeme

    Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov