Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

ISO 14001
ISO 14001 Avris

  /     /  ISO  /  ISO 14001

ISO 14001

IMPLEMENTÁCIA | PRÍPRAVA NA CERTIFIKÁCIU | PORADENSTVO

Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001 špecifikuje nástroje systému riadenia organizácie s cieľom zlepšiť profil organizácie k životnému prostrediu a zvýšiť dôveryhodnosť organizácie smerom k zákazníkom, dodávateľom, blízkemu okoliu a orgánom verejnej správy.

Požiadavky tejto normy pokrývajú kompletný systém riadenia organizácie za účelom proaktívneho prístupu k ochrane životného prostredia a súčasne minimalizovať súčasné dopady produktov a činností organizácie.

Zavedený systém ISO 14001 umožňuje manažmentu organizácie vyhodnocovať a zlepšovať jednotlivé činnosti na základe faktov a tiež zabezpečiť trvalý súlad s legislatívnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Spolu s ISO 9001 patria medzi najčastejšie zavádzané ISO normy.

Zaujímate sa o získanie certifikátu normy ISO 14001? Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.
ISO 14001 O produkte

Popis ISO 14001

Norma ISO 14001 sa týka environmentálneho manažmentu, teda manažmentu životného prostredia a je určená výrobcom, dodávateľom a poskytovateľom služieb vo všetkých odboroch podnikania. Environmentálny manažment znižuje vplyvy činností organizácie na životné prostredie, čo má za následok zlepšenie životného prostredia a zlepšenie profilu spoločnosti. Zavedenie environmentálneho manažérskeho systému (EMS) podľa normy ISO 14001 má viesť k zlepšeniu environmentálneho profilu podniku. Prostredníctvom tejto normy podnik získa návod, ako vytvoriť a zaviesť systém environmentálneho riadenia. Aby však EMS splnil svoj účel, mal by podnik naďalej pravidelne vyhodnocovať a preskúmavať svoj systém environmentálneho manažérstva s cieľom ho neustále zlepšovať.
ISO 14001 O produkte

Vhodnosť

Systém environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy ISO 14001 je určený pre všetky typy organizácii bez rozdielu zamerania či veľkosti organizácie. Systém si môžu zaviesť a nechať certifikovať výrobné, obchodné, servisné, montážne, či poradenské a vzdelávacie organizácie zo všetkých oblastí priemyslu a služieb.
ISO 14001 O produkte

Implementácia - príprava

Pred implementáciou systému environmentálneho manažérstva si organizácia musí ujasniť niekoľko hľadísk:

prečo chce či musí systém environmentálneho manažérstva zaviesť,

akých oblastí činností organizácie sa bude systém environmentálneho manažérstva týkať a v akom rozsahu bude zavedený – (celá firma - všetky činnosti alebo len niektoré významné činnosti - napr. obchod, výroba, servis, apod.),

vedúci pracovníci si celkom určite musia premyslieť „rozdelenie právomocí“ jednotlivých zamestnancov,

akým spôsobom chce organizácia systém environmentálneho manažérstva zaviesť.

ISO 14001 O produkte

Implementácia ISO 14001 - fázy

Proces implementácie manažérskych systémov má z pohľadu poradenskej spoločnosti tieto základné fázy:

I. etapa – overenie a aktualizácia existujúcej dokumentácie (smernice, org. štruktúra, organizačný poriadok atď.)

II. etapa – vytvorenie chýbajúcej dokumentácie z hľadiska štandardov normy a aktualizácia existujúcej (príručka kvality, smernice atď.)

III. etapa – interný audit resp. preverenie implementácie postupov opísaných v dokumentácii do praxe, v súlade s predmetom podnikania certifikovanej spoločnosti

ISO 14001 O produkte

Prínosy ISO 14001

Táto norma podniku rôzne externé aj interné konkurenčné výhody:

zvýšenie imidžu a prestíže organizácie na trhu, u zákazníkov, dodávateľov, konečných spotrebiteľov, dopravcov a širokej verejnosti, čo prispieva k stabilite a prosperite rastu konkurenčnej schopnosti organizácie nie len na domácom trhu, ale aj vo svete,

zníženie rizika vzniku nehôd a následných časových a finančných strát, ktoré musí znášať organizácia, dopravca, či zákazník, alebo konečný spotrebiteľ.

poskytnutie konkurenčnej a finančnej výhody prostredníctvom lepšej efektívnosti a znížených nákladov

podpora lepšej environmentálnej výkonnosti dodávateľov integráciou do podnikových systémov organizácie

zlepšenie reputácie spoločnosti a dôvery zainteresovaných strán prostredníctvom strategickej komunikácie

dosiahnutie strategických obchodných cieľov integráciou environmentálnych otázok do riadenia podniku,

zmiernenie následkov vytvorením postupov, plánov a reakcií v prípade bezpečnostných incidentov a havarijných situácií,

plnenie zákonných požiadaviek a oprávnených bezpečnostných požiadaviek,

zvýšenie angažovanosti a informovanosti zamestnancov.

Radi vám pomôžeme.

Zaujali sme vás? Máte otázky?

Kontaktujte nás! Budeme sa snažiť odpovedať vám čo najpromptnejšie.

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

   Registrácia

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

   Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

   Resetovať heslo

   Radi Vám pomôžeme

    Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov