Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

ISO 37001 Avris Protikorupčná roadshow

  /  Protikorupčná samospráva

PROTIKORUPČNÁ SAMOSPRÁVA

OTÁZKY | ODPOVEDE | BLOGY | DOKUMENTY
protikorupčná samospráva

OTÁZKY & ODPOVEDE

Máte otázky z oblasti protikorupčnej problematiky v samospráve miest a obcí?

Protikorupčná samospráva: odpovede na Vaše otázky zasielame bezplatne čo najpromptnejšie. Kontaktujte nás na e-mailovej adrese samosprava@avris.sk

Ďakujeme za Vaše otázky. Sme radi, že Vám nie je korupcia ľahostajná.

Najčastejšie otázky a odpovede

Akým spôsobom je možné chrániť sa proti korupcii na obecnom úrade?

Existuje viacero možností. Jednoznačne najkomplexnejším riešením boja proti korupcii na úrade miestnej samosprávy je zavedenie protikorupčných opatrení podľa požiadaviek medzinárodnej protikorupčnej normy ISO 37001. Norma umožňuje vytvoriť prostredie, ktoré eliminuje korupčné riziká na úrade zavedením protikorupčných opatrení (transparentných pravidiel správania sa).

 

Ktorí zamestnanci musia byť zapojení do zavedenia protikorupčného systému na obecnom úrade?

Protikorupčná samospráva: Implementáciu protikorupčného systému podľa požiadaviek normy ISO 37001 sa odporúča nechať na skúsených konzultantov, ktorí poznajú požiadavky normy a majú skúsenosti s tvorbou požadovaných dokumentov.

Pri takejto forme zavedenia je účasť zamestnancov (najmä najvyšších predstaviteľov mesta a zodpovednej osoby) potrebná najmä počas analýzy korupčných rizík podľa požiadaviek ISO 37001. Na základe výsledkov analýzy sa vytvorí potrebná dokumentácia a implementujú sa dohodnuté opatrenia. Následne je na najvyšších predstaviteľoch, aby zabezpečili dodržiavanie stanovených pravidiel všetkými zamestnancami úradu. Dôležitá je preto podpora systému „zhora“. Nejde však o pravidelný dohľad, ten vykonávajú audítori. Ide skôr o motiváciu zamestnancov, ktorí musia vidieť zmysel v dodržiavaní protikorupčných pravidiel.

 

Aké sú finančné a časové požiadavky na zavedenie normy ISO 37001 na obecnom úrade?

Finančné aj časové požiadavky na zavedenie protikorupčného systému podľa požiadaviek normy ISO 37001 závisia od veľkosti obce či mesta, počtu obyvateľov, zamestnancov, príspevkových a rozpočtových organizácií a podobne.

Uvedené ceny sú len orientačné:

 

Počet obyvateľov Počet človekodní Cena
0 – 1 000 10 3 200 €
1 000 – 5 000 15 4 800 €
5 000 – 10 000 20 6 400 €
10 000 – 50 000 30 9 500 €
50 000 – 100 000 40 12 800 €
100 000 – 500 000 50 – viac 16 000 €

Hodnoty sú individuálne prispôsobované konkrétnym organizáciám. 

Implementácia protikorupčného systému si vyžaduje pribl. 3 mesiace.

 

Aké zodpovednosti má v oblasti protikorupčného boja v územnej samospráve hlavný kontrolór mesta?

Hlavný kontrolór je zodpovedný za plnenie zákonných požiadaviek obce pri oznamovaní protispoločenskej činnosti (zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti).

V rámci nastavených protikorupčných opatrení môže a nemusí mať hlavný kontrolór vymedzené určité zodpovednosti, je však vhodné, ak sú procesy v rámci opatrení poprepájané medzi oddeleniami a viacerými zamestnancami s jasne zadefinovanými úlohami (napr. o nakladaní s darmi a inými výhodami môže rozhodovať prednosta, alebo vedúci oddelenia a pod.).

 

Ak je obec zriaďovateľom školy, musí mať táto škola vytvorený samostatný vnútorný systém preverovania oznámení protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti?

Takáto škola môže, ale nemusí mať vytvorený vlastný vnútorný systém preverovania oznámení protispoločenskej činnosti. Záleží od systému, ktorý si nastaví obec, či pôjde o dva oddelené systémy, ktoré budú navzájom prepojené, alebo bude systém len jeden, ale zamestnanci školy budú riadne o tomto systéme poučení. Pre lepšiu prehľadnosť odporúčame jeden systém so zakomponovaním všetkých organizácií zriadených obcou.

 

Je zavedenie protikorupčnej politiky zákonnou povinnosťou obce či mesta?

Protikorupčná samospráva a zákon: zavedenie protikorupčnej politiky nie je zákonnou povinnosťou. Je však vhodným nástrojom odlíšenia sa od iných miest či obcí a vyjadrením transparentnosti činností a procesov, ktoré na úrade prebiehajú.

Dodržiavanie protikorupčných pravidiel umožňuje vytvoriť si lepší vzťah so záujmovými skupinami, investormi, dodávateľmi a občanmi. Umožňuje tiež jasné stanovenie zodpovední a určitú ochranu pri potenciálnych prípadoch korupcie.

Odporúčania na zavedenie protikorupčných opatrení (vychádzajúcich najmä z normy ISO 37001) obsahuje aj Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023.

 

Je potrebné, aby boli protikorupčné opatrenia aplikované na celý mestský úrad a všetky organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti?

Nie je nevyhnutné aplikovať opatrenia na celý úrad a jeho organizácie, ale odporúčame to.

Protikorupčné opatrenia je možné implementovať na akúkoľvek organizáciu alebo jej časť, ktorá je jasne vymedzená. Je potrebné si však uvedomiť, že akákoľvek nezakomponovaná organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu alebo vybraná časť úradu v takom prípade nebude podliehať protikorupčným opatreniam a nebudú môcť prejsť ani certifikáciou, ktorá umožňuje určitú ochranu v prípade potenciálneho prípadu korupcie a hľadania do korupcie zainteresovanej osoby.

 

Vyžaduje si zavedenie a dohľad nad protikorupčným systémom samostatného zamestnanca obce, ktorí má túto činnosť uvedenú v náplni práce?

Ak systém zavádza konzultačná spoločnosť, nie je potrebné mať na úrade zamestnanca, ktorý by mal na zodpovednosť túto činnosť. Dohľad nad udržiavaním zavedeného systému je potrebný, avšak nevyžaduje si to zamestnanca na plný úväzok.

Je možné pridať túto činnosť vybranému zamestnancovi do náplne práce, príp. niektorému zamestnancovi doplniť touto činnosťou jeho čiastočný úväzok.

 

Protikorupčný systém podľa požiadaviek normy ISO 37001 – jednorazová záležitosť alebo proces vyžadujúci si udržiavanie?

Protikorupčný systém si vyžaduje udržiavanie, a teda dohľad nad dodržiavaním stanovených pravidiel správania sa na úrade. Kontrolu dodržiavania pravidiel zvyčajne zabezpečuje vybraný interný audítor.

Na frekvencii dohľadu je možné sa dohodnúť (odporúčame aspoň 4-krát až 6-krát do roka). Audit si nevyžaduje významnú súčinnosť zo strany pracovníkov úradu a je vykonaný v priebehu 1-2 dní.

 

S normami ISO súvisí proces implementácie a certifikácie. Kto tieto procesy zabezpečuje a ako to celé funguje?

Pod implementáciou je možné rozumieť kompletné zavedenie systému (analýzu, vypracovanie dokumentácie, návrhov opatrení, ich zavedenie, kontrolu zavedeného systému).

Po zavedení systému môže (ale nemusí) prejsť organizácia certifikáciou, a teda externou a nezávislou kontrolou zavedeného systému treťou stranou. Ak je systém zavedený správne, nevyžaduje si dodatočnú prácu. Organizácia (alebo jej časť), ktorá prejde certifikáciou, získa certifikát na príslušnú normu (napr. ISO 37001). Certifikát má platnosť 3 roky. Po každom jednom roku je potrebné prejsť dohľadovým auditom. Ak je systém kvalitne udržiavaný, nevyžaduje si to dodatočnú prácu pre auditovanú organizáciu.

Preferujete osobný kontakt?

Dohodnite si s nami stretnutie, radi Vám nezáväzne a bezplatne odpovieme na Vaše otázky.

K dispozícii sme tiež na prediskutovanie Vašich možností v oblasti protikorupčných opatrení v samospráve miest a obcí.

Slavomír Župa

Account manager

+421 911 222 500

zupa@avris.sk

BLOGY

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

  Registrácia

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

  Resetovať heslo

  Radi Vám pomôžeme

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov