Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Image Alt

  /     /  Spoločenská zodpovednosť  /  Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

IMPLEMENTÁCIA | PRÍPRAVA NA CERTIFIKÁCIU | PORADENSTVO

Cieľom zákona č. 54/2009 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti účinného od 1. marca 2019 je prijatie ochranných opatrení a motivovať zamestnancov pri oznamovaní podozrení protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním.  Zákon garantuje ochranu  oznamovateľov, ich pracovného miesta a ich blízkych príbuzných tak, aby sa nebáli a oznámili také konanie, ktoré je v rozpore či už s trestným zákonom alebo v rozpore s niektorými predpismi, ktoré sa dotýkajú správnych deliktov.

Potrebujete pomôcť s Ochranou oznamovateľov? Spýtajte sa nás, radi Vám pomôžeme!

Zákon upravuje:

 1. podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,
 2. práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti,
 3. zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Zákon ustanovuje povinnosti pre:

 1. zamestnávateľa, ktorý má najmenej 50 zamestnancov,
 2. zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci a zamestnáva najmenej 5 zamestnancov.

Orgánom verejnej moci sa na účely nového zákona o ochrane oznamovateľov rozumie:

 1. štátny orgán, obec, vyšší územný celok,
 2. právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba zriadená štátom, obcou alebo vyšším územným celkom,
 3. právnická osoba založená osobou uvedenou v prvom bode alebo v druhom bode a
 4. právnická osoba, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach v oblasti verejnej správy.

KTO ?

Oznamovateľ protispoločenskej činnosti je fyzická osoba, ktorá dodá v dobrej viere oznámenie o protispoločenskej činnosti príslušnému orgánu, úradu alebo zamestnávateľovi.

ČO ?

Závažnou protispoločenskou činnosťou, ktorú je oznamovateľ podľa zákona oprávnený oznámiť zamestnávateľovi, sa rozumie:

 1. trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až § 263 Trestného zákona,
 2. trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až § 268 Trestného zákona,
 3. trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až § 327a Trestného zákona,
 4. trestné činy korupcie podľa § 328 až § 336b Trestného zákona,
 5. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou prevyšujúcou 3 roky,
 6. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
 7. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.
Zákon Popis

Oznámenie

Interný kanál: Oznámenie pri ktorom sa využíva interný kanál je akékoľvek oznámenie protispoločenskej činnosti zamestnávateľovi. Jeho hlavným cieľom je pomôcť samotnému zamestnávateľovi, aby si chránil svoju dobrú povesť a svoje vlastné zdroje, zároveň vytvára priestor, aby sa vyhol prípadným postihom, v niektorých prípadoch aj trestnej zodpovednosti právnickej osoby. Nevyhnutnou súčasťou interného kanála je komunikácia zamestnávateľa so svojimi zamestnancami. Zamestnávateľ je povinný určiť zodpovednú osobu za ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Hlavnou úlohou zodpovednej osoby je preverovať všetky podnety a oznámenia protispoločenskej činnosti najneskôr do 90 dní od ich prijatia a oznámenie o vykonaných opatreniach.

Externý kanál: Externý kanál slúži na kvalifikované oznámenia, čiže na oznámenie závažnej protispoločenskej činnosti (napr. trestné činy, správne delikty). Pri využití externého kanálu môže oznamovateľ protispoločenskej činnosti požiadať o ochranu. A to písomne prokurátorovi alebo ústne do zápisnice (polícia). Po schválení žiadosti sa z oznamovateľa stane chránený oznamovateľ. Ochrana oznamovateľa trvá aj po skončení trestného konania alebo správneho deliktu po dobu 3 roky.

Zákon Popis

Sankcie

Za porušenie povinností podľa Zákona môže Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti uložiť dotknutého zamestnávateľovi pokutu až do výšky 20.000,- Eur.
Zákon Popis

Výhody

Výhody zavedenia ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti:

vytvorenie systému, ktorý môže pomôcť odhaliť korupčné riziko alebo nekalú činnosť,

podávanie podnetov, návrhov na zlepšenie a pod. na jednom mieste,

zvýšenie komunikácie medzi zamestnávateľom a zamestnancami,

vytvorenie smernice a odporúčaní nastavených jednotlivo a presne na každého zamestnávateľa,

školenia a zvyšovanie povedomia.

Zákon Popis

Doba implementácie

Doba implementácie systému riadenia v spoločnosti je závislá od:

veľkosti organizácie, spoločnosti časového prispôsobenia sa zo strany vedenia a zamestnancov organizácie, spoločnosti,

počtu zamestnancov,

druhu organizácie, spoločnosti alebo orgánu verejnej moci.

Zákon Popis

Proces

Proces implementácie má tieto základné fázy:

I. etapa – overenie aktuálneho stavu korupčného a právneho povedomia a firemnej kultúry

II. etapa – vytvorenie resp. aktualizácia vnútorného predpisu o preverovaní oznámení, určenie zodpovednej osoby a vytvorenie komunikačných kanálov,

III. etapa – školenie zamestnancov, zodpovedných osôb a zamestnávateľov,

IV. etapa –monitoring evidencie a preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti ako aj preverovanie účinnosti nastavených opatrení a ich prípadná úprava v záujme zvýšenia ich účinnosti.

Máte na nás otázky?

Radi vám pomôžeme

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  ISO normy a štandardy

  Súvisiace články

   Žiadne príspevky nezodpovedajú vašim kritériám.

  Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

   Registrácia

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

   Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

   Resetovať heslo

   Radi Vám pomôžeme

    Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov