Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

ISO 26000
Image Alt

  /     /  ISO  /  ISO 26000

ISO 26000

ISO 26000

IMPLEMENTÁCIA | PRÍPRAVA NA CERTIFIKÁCIU | PORADENSTVO

Norma ISO 26000 patrí do skupiny ISO noriem a bola vypracovaná skupinou vytvorenou technickým riadiacim výborom (Technical Management Board) ISO pre spoločensky zodpovedné podnikanie na základe spolupráce viacerých zainteresovaných strán vrátane odborníkov z viac ako 90 krajín a 40 medzinárodných organizácií.

Norma ISO 26000 poskytuje usmernenie pre všetky typy organizácií, bez ohľadu na ich veľkosť alebo sídlo.

Zaujíma Vás norma ISO 26000? Spýtajte sa nás, radi Vám pomôžeme!
ISO O produkte

Popis

Táto medzinárodná norma poskytuje usmernenie vo vzťahu k základným princípom a zapojeniu zainteresovaných strán, zahŕňa hlavné oblasti a problémy týkajúce sa spoločenskej zodpovednosti a spôsoby, akými možno implementovať spoločenskú zodpovednosť v rámci organizácie. Norma sa dá aplikovať na všetky typy organizácií bez ohľadu na ich veľkosť a lokalizáciu vrátane vládnych a mimovládnych organizácií, ako aj ziskových organizácií, pretože každá organizácia má vplyv na spoločnosť a prostredie. Je určená tým, ktorí sa ešte len otázkou spoločenskej zodpovednosti začínajú zaoberať ale aj pre tých, ktorí majú s jej uplatňovaním viac skúseností. Táto norma nie je určená na použitie vo vládnych organizáciách pri uplatňovaní ich výkonnej, legislatívnej a právnej moci. Avšak implementácia požiadaviek normy v organizácií je vhodným doplnkom pre požiadavky medzinárodne uznávaných štandardov spoločenskej zodpovednosti ako SEDEX (SMETA), EcoVadis, GRI, atď. Norma ISO 2600 prezentuje koncept spoločenskej zodpovednosti a najmä:

konkretizuje zainteresované strany a ich pozíciu v tejto oblasti,

definuje postupy a princípy v oblasti spoločenskej zodpovednosti,

obsahuje pokyny týkajúce sa integrácie, implementácie a podpory spoločenskej zodpovednosti danej organizácie,

špecifikuje odporučenia na komunikovanie záväzkov, výkonnosti a ďalších informácii ku vzťahu k spoločenskej zodpovednosti.

ISO O produkte

Vhodnosť

Norma ISO 26000 poskytuje usmernenie pre všetky typy organizácií, bez ohľadu na ich veľkosť alebo sídlo. Je určená ako pomôcka pre organizácie v snahe prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju ale podporiť všeobecné jej cieľom je podporiť porozumenie v oblasti spoločenskej zodpovednosti a taktiež doplniť ďalšie nástroje a iniciatívy v tejto oblasti. Odporúča aby organizácie pri postupe v súlade s požiadavkami normami brala do úvahy spoločenské, environmentálne, právne a organizačné rozdiely vrátane špecifických ekonomických podmienok v ktorých organizácia vykonáva svoje aktivity. Definícia spoločenskej zodpovednosti podľa normy ISO 26000 je nasledujúca: Spoločenská zodpovednosť je zodpovednosť organizácie za dopady jej rozhodnutí a aktivít na spoločnosť, životné prostredie a etické chovanie, ktoré prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju, zdraviu a blahu spoločnosti, berie do úvahy očakávania zainteresovaných strán, je v súlade s aplikovateľnou legislatívou a medzinárodnými štandardami správania a je integrovaná v rámci celej organizácie a uplatňovaná vo všetkých vzťahoch. ISO 26000 nie je normou v oblasti systému manažérska a ani nie je vhodná na účely certifikácie či ako právny alebo zmluvný dokument. Rovnako tak nie je určená ako podklad pre právne úkony, reklamácie, obhajoby a iné nároky v rámci medzinárodných, vnútroštátnych či iných konaniach.
ISO O produkte

Implementácia - potrebný čas

Doba implementácie systému riadenia v spoločnosti je závislá od:

veľkosti organizácie, časového prispôsobenia sa zo strany vedenia a zamestnancov organizácie,

už implementovaných/existujúcich fungujúcich systémov riadenia v spoločnosti,

často spôsobu a forme implementácie (iba vlastnými silami, s pomocou odborného externého poradcu alebo kombináciou týchto možností).

ISO O produkte

Implementácia - fázy

Implementácia - fázy Proces implementácie manažérskych systémov má z pohľadu poradenskej spoločnosti tieto základné fázy:

stanovenie rozsahu implementácie, aspektov spoločenskej zodpovednosti v organizácií, určenie zainteresovaných strán;

zverejnenie politiky spoločenskej zodpovednosti ako oficiálneho zámeru vedenia organizácie;

stanovenie cieľov spoločenskej zodpovednosti a ukazovateľov na merateľnosť ich plnenia;

určenie základného harmonogramu projektov, termínov a zodpovedností;

hodnotenie súladu aktuálneho stavu manažérskeho systému s požiadavkami normy a relevantnou platnou legislatívou;

stanovenie priorít ďalšej implementácie podľa výsledkov predchádzajúcich etáp, spresnenie základného harmonogramu;

realizácia harmonogramu, preskúmanie manažmentom, porady vedenia;

interný audit, preskúmanie systému manažérstva spoločenskej zodpovednosti vedením organizácie;

certifikačný audit;

ďalšie trvalé zlepšovanie.

ISO O produkte

Prínosy

Prínosy implementácie ISO 26000:2011

Vytvorenie konkurenčnej výhody organizácie.

Zlepšenie reputácie, posilnenie dobrého mena organizácie.

Zlepšenie schopnosti prilákať a udržať si zamestnancov, externých pracovníkov a zákazníkov.

Posilnenie morálky zamestnancov, pozitívnej motivácie a pracovného nasadenia, lojality a produktivity práce.

Posilnenie pozitívneho obrazu v očiach investorov, akcionárov, sponzorov a iných finančných subjektov.

Zlepšenie vzťahu s podnikmi, orgánmi štátnej správy, dodávateľmi, zákazníkmi, miestnymi komunitami a ďalšími zainteresovanými stranami

Vytvorenie pozitívneho mediálneho obrazu organizácie.

Implementované zásady spoločenskej zodpovednosti sú doplnkom k medzinárodne uznávaným štandardom spoločenskej zodpovednosti ako SEDEX (SMETA), EcoVadis, GRI, atď.

ISO 26000 a princípy spoločenskej zodpovednosti firiem

Spoločenská zodpovednosť v sebe zahŕňa 7 základných princípov, medzi ktoré patrí:

 1. Zodpovednosť – organizácia by mala niesť zodpovednosť za svoj vplyv na spoločnosť, hospodárstvo a životné prostredie ako aj kroky prijaté s cieľom zabrániť neopakovaniu neúmyselnému alebo neočakávanému negatívneho vplyvu. Princíp zodpovednosti je legislatívne podporený prijatím zákona č. 91/2016 Z.z. o Trestnej zodpovednosti právnických osôb, z čoho vyplývajú finančné a existenčné postihy priamo právnických osôb za porušenie ich legislatívnych požiadaviek.
 2. Transparentnosť – rozhodnutia a aktivity organizácie, ktoré majú vplyv na spoločnosť a životné prostredie transparentné. Organizácia by mala postupovať transparentne vo vzťahu k:
 • Účelu, charakteru a miestu realizácie jej aktivít.
 • Identifikácií rozhodujúcich záujmov v činnosti organizácie.
 • Spôsobu akým sa prijímajú implementujú a hodnotia jej rozhodnutia vrátane definícií úloh, povinností a zodpovedností a právomocí pre rôzne funkcie v organizácií.
 • Normám a kritériám na základe, ktorých organizácia hodnotí vlastné kroky týkajúce sa spoločenskej zodpovednosti.
 • Vlastnému konaniu vo vzťahu k príslušným a dôležitým otázkam spoločenskej zodpovednosti.
 • Zdrojom, objemu a použitiu jej zdrojov.
 • Známemu a pravdepodobnému vplyvu jej rozhodnutí a aktivít na spoločenskú zodpovednosť, spoločnosť, hospodárstvo a životné prostredie.
 • Príslušným zainteresovaným stranám, kritériám a postupom použitým na identifikáciu, výber a zapojenie.

 

 1. Etické správanie – organizácia by sa mala správať eticky a toto správanie má byť založené na hodnotách ako čestnosť, korektnosť a integrita. Etický princípy sú úzko previazané s požiadavkami normy ISO 37001:2016 Systému manažérstva proti korupcii, pokiaľ ho má spoločnosť implementovaný. V rámci etického presadzovania etického správania má organizácia:
 • Identifikovať a stanoviť svoje kľúčové hodnoty a princípy.
 • Identifikovať, prijať a používať normy etického správania, ktoré zodpovedajú cieľom   a aktivitám organizácie a sú v súlade s princípmi tejto normy.
 • Podporovať a presadzovať dodržiavanie svojich noriem etického správania.
 • Predchádzať konfliktom záujmov organizácií, ktoré by mohli viesť k neetickému správaniu alebo tieto konflikty riešiť.
 • Vytvoriť a zachovávať mechanizmus, ktorý umožňuje nahlásiť neetické správanie bez strachu z postihu a pod. Tento princíp je podporený zákonnou požiadavkou implementácie Smernice na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z.z.
 1. Rešpektovanie záujmov zainteresovaných strán –  organizácia ma rešpektovať  a zohľadňovať  záujmy zainteresovaných strán a následne na ne reagovať.

Organizácia má povinnosť:

 • Identifikovať zainteresované strany.
 • Zohľadňovať záujmy ako aj zákonné práva zainteresovaných strán a reagovať na vyjadrené obavy.
 • Akceptovať, že niektoré zainteresované strany môžu výrazne ovplyvniť aktivity organizácie.
 • Identifikovať a brať do úvahy   schopnosť    zainteresovaných strán  nadviazať    kontakt    a spolupracovať  s organizáciou a ovplyvňovať ju.
 • Akceptovať vzťahy medzi záujmami zainteresovaných strán a širšími očakávaniami spoločnosti, ako aj charakter vzťahu zainteresovaných strán a organizácie.

 

 1. Princíp rešpektovania pravidla zákonnosti – podstatou je aby organizácia akceptovala povinné rešpektovanie právneho štátu. Pod právnym štátom rozumieme nadradenosť práva a predovšetkým myšlienku, že žiadny jednotlivec a ani organizácia nestoja nad zákonom a vláda je rovnako podriadená zákonu. V rámci tohto princípu má organizácia:
  • Postupovať v súlade s požiadavkami, ktoré vyplývajú zo zákona v rámci každej jurisdikcie v rámci ktorej organizácia pôsobí. Dokonca i vtedy, ak nie sú  dané zákony a nariadenia dostatočne presadzované.
  • Zabezpečiť súlad svojich vzťahov a aktivít so zamýšľaným a príslušným právnym rámcom.
  • Zabezpečiť vlastnú informovanosť o všetkých povinnostiach vyplývajúcich zo zákona.
  • Pravidelne hodnotiť súlad svojho postupu s príslušnými zákonmi a nariadeniami.
 1. Princíp rešpektovania medzinárodných noriem štandardov - podstatou princípu je, že organizácia má rešpektovať medzinárodné normy správania pri súčasnou dodržiavaní princípu rešpektovania právneho štátu.
 2. Princíp rešpektovania ľudských práv – organizácia má rešpektovať ľudské práva a uznať ich dôležitosť a všeobecnosť. Organizácia musí:
 • Rešpektovať a presadzovať práva  stanovené  v Medzinárodnej  charte  ľudských  práv a rešpektovať ich všeobecnosť.
 • V situáciách, v ktorých nie sú ľudské práva chránené, prijať kroky zamerané na rešpektovanie ľudských práv a vyhnúť sa zneužívaniu takýchto situácií.
 • V situáciách, v ktorých zákon alebo jeho uplatňovanie neposkytuje primeranú ochranu ľudských práv, dodržiavať princíp rešpektovania medzinárodných noriem správania.

 

V rámci požiadaviek normy ISO 26000 organizácia musí mať identifikované a definované kľúčové oblasti spoločenskej zodpovednosti:

 1. Správa a vedenie organizácie.
 2. Ľudské práva.
 3. Personálne manažérstvo a pracovné vzťahy.
 4. Životné prostredie
 5. Korektné správanie organizácie.
 6. Spotrebiteľské záväzky.
 7. Občianska angažovanosť a rozvoj komunity.

ISO 26000

Usmernenie k integrácií spoločenskej zodpovednosti do činností organizácie podľa požiadaviek normy ISO 26000

Pri implementácií spoločenskej zodpovednosti do činnosti organizácie je vhodné, ak si organizácia stanovila nasledovné vstupné hodnoty:

 • Typ a veľkosť organizácie a účel a charakter jej činnosti.
 • Miesta kde organizácia pôsobí.
 • Všetky organizácie o pôsobení organizácie v oblasti spoločenskej zodpovednosti v minulosti.
 • Charakteristiky pracovnej sily alebo zamestnancov vrátane zmluvných pracovníkov.
 • Odvetvové organizácie, v ktorých je organizácia členom.
 • Úlohy, vízie, hodnoty, princípy a kódexy správania.
 • Záujmy interných ako aj externých zainteresované strany, ktoré sa týkajú spoločenskej zodpovednosti.
 • Štruktúra a charakter rozhodovania v organizácii.
 • Hodnotový reťazec organizácie.
Máte na nás otázky?

Radi vám pomôžeme

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  ISO normy a štandardy

  Súvisiace články

   Žiadne príspevky nezodpovedajú vašim kritériám.

  Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

   Registrácia

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

   Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

   Resetovať heslo

   Radi Vám pomôžeme

    Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov