Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

ISO 37001
ISO 37001 Avris Protikorupčná roadshow

  /     /  Compliance  /  ISO 37001

ISO 37001

IMPLEMENTÁCIA | PRÍPRAVA NA CERTIFIKÁCIU | PORADENSTVO

ISO 37001: 2016 špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenie pre vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, prehodnotenie a zlepšenie systému riadenia proti korupcii. Systém môže byť samostatný alebo môže byť integrovaný do celkového systému riadenia. Vzťahuje sa na malé, stredné a veľké spoločnosti a organizácie vo všetkých oblastiach podnikania alebo pôsobenia, vrátane verejných, súkromných a neziskových sektorov.

Zaujíma Vás norma ISO 37001? Spýtajte sa nás, radi Vám pomôžeme!

Špecifický význam normy ISO 37001: 2016 vo verejnom sektore

Uznesením vlády SR bola v decembri 2018 schválená Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023. Táto koncepcia je postavená na predchádzaní korupcie. Predchádzanie korupcie je tak uprednostňované pred represívnymi opatreniami, ktoré by mali riešiť prípady korupcie. Jedným z najlepších systémových prístupov, ktoré umožnia preniesť požiadavky a odporúčania schválenej Protikorupčnej politiky SR do praxe verejného sektora a miestnej samosprávy bez zbytočnej administratívnej záťaže, je zavedenie požiadaviek protikorupčného riadenia podľa medzinárodnej normy ISO 37001: 2016.

Miestnym samosprávam prispeje zavedený a uplatňovaný protikorupčný systém k zvýšeniu transparentnosti a eliminácii korupčných rizík, čo ocenia zástupcovia samospráv, ale hlavne občania a organizácie.

Špecifický význam normy ISO 37001: 2016 v súkromnom sektore

Korupcia je rozšírený jav. Zvyšuje náklady na podnikanie, zavádza neistotu v obchodných vzťahoch, zvyšuje náklady na tovar a služby, znižuje kvalitu výrobkov a služieb, narúša hospodársku súťaž.

Systém proti korupcii je súčasťou celkovej politiky dodržiavania pravidiel. Politika boja proti korupcii a podporný systém riadenia pomáhajú spoločnosti vyhnúť sa zvyšovaniu alebo zmierňovať náklady, riziká a poškodenie spoločnosti účasťou na korupcii, podporovať dôveru v obchodných vzťahoch a posilňovať jej dobré meno.

ISO O produkte

ISO 37001: 2016

ISO 37001 sa vzťahuje na úplatkárstvo, a to najmä na podplácanie vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore; úplatkárstvo spoločnosťou alebo organizáciou; úplatkárstvo zo strany zamestnancov; úplatkárstvo zo strany obchodných partnerov a pod. Stanovuje požiadavky a poskytuje usmernenia pre systém riadenia navrhnutý tak, aby pomohol spoločnosti alebo organizácii predchádzať, odhaľovať a reagovať na podplácanie a dodržiavať zákony proti korupcii a dobrovoľné záväzky v rámci jej činnosti.
ISO O produkte

Vhodnosť

Norma ISO 37001 môže byť použitá ľubovoľnou organizáciou, veľkou alebo malou, či už vo verejnom, súkromnom alebo dobrovoľnom sektore a v každej krajine. Ide o flexibilný nástroj, ktorý sa dá prispôsobiť podľa veľkosti a charakteru organizácie a riziku úplatkárstva, ktorým čelí.
ISO O produkte

Implementácia - potrebný čas

Doba implementácie systému riadenia je závislá od:

veľkosti a rozsahu činností spoločnosti alebo organizácie,

už implementovaných/existujúcich fungujúcich iných systémov riadenia,

podpory vedenia a súčinnosti zamestnancov spoločnosti alebo organizácie.

ISO O produkte

Implementácia - fázy

Proces implementácie má tieto základné fázy:

I. fáza – úvodné školenie zamestnancov; vstupná analýza vo vzťahu k požiadavkám normy; analýza plnenia právnych požiadaviek; analýza organizačných vzťahov a procesov; analýza interných dokumentov a existujúcich systémov riadenia; návrhy opatrení na implementáciu požiadaviek normy;

II. fáza – riadenie rizík; aktualizácia a doplnenie interných dokumentov; zoznam a nastavenie procesov; vypracovanie príručiek, metodík, smerníc, formulárov; školenie zamestnancov; implementácia opatrení do procesov;

III. fáza – vykonanie interného auditu a príprava na certifikačný audit; správa z interného auditu; kontrola odstránenia nezhôd; vypracovanie správy z preskúmania manažmentom; porada k správe z preskúmania manažmentom.

ISO O produkte

Prínosy

ISO 37001 prináša spoločnosti rôzne konkurenčné výhody:

posilnenie dobrého mena, zvýšenie imidžu a prestíže spoločnosti na trhu, u zákazníkov, dodávateľov, konečných spotrebiteľov, dopravcov a širokej verejnosti, čo prispieva k stabilite a prosperite rastu konkurenčnej schopnosti spoločnosti nie len na domácom trhu, ale aj vo svete;

deklarácia záujmu o transparentné podnikanie;

zníženie rizika vzniku finančných strát, ktoré musí znášať spoločnosť, dopravca, či zákazník alebo konečný spotrebiteľ;

zvýšenie efektívnosti a zníženie nákladov;

zlepšenie reputácie spoločnosti a dôvery zainteresovaných strán prostredníctvom strategickej komunikácie;

plnenie zákonných požiadaviek a oprávnených záväzkov;

zvýšenie angažovanosti a informovanosti zamestnancov.

neustály rozvoj a úspešné napredovanie spoločnosti.

Prínosy implementácie ISO 37001: 2016 vo verejnom sektore

iso 37001 2016Významným prínosom zavedenej normy ISO 37001 vo verejnom sektore je ochrana najvyšších predstaviteľov regionálnych či miestnych úradov – od primátorov, resp. starostov, cez ich zamestnancov a prednostov, až po poslancov mestského, resp. obecného zastupiteľstva – a to už pri vzniku korupčného rizika, ako aj pri samotnom odhalení korupčného konania.

Implementácia protikorupčnej normy slúži tiež ako preventívne opatrenie, ktoré „odstrašuje“ občanov, vplyvné skupiny či organizácie od ich prípadnej snahy o korupčné správanie a využívanie známostí a iných vplyvov vo verejnom sektore.

V zmysle aktuálnej Protikorupčnej politiky SR a odporúčaní Transparency International Slovensko by sa mali implementované protikorupčné opatrenia pre miestne samosprávy obcí a miest pozitívne prejaviť a pomôcť vo viacerých oblastiach:

 • prístup k informáciám - zverejňovanie materiálov na rokovanie zastupiteľstva; zverejňovanie materiálov, pozvánok a zápisníc zo všetkých verejných schôdzí a zasadnutí zastupiteľstva; ľahko dostupná a funkčná adresa pre žiadosti o informácie; odpovedanie na žiadosti v zákonom stanovených lehotách a poskytovanie kompletných žiadaných informácií; zverejňovanie správ z kontrol hlavného kontrolóra;
 • účasť verejnosti na rozhodovaní - zaviesť pravidlá pre konanie zhromaždenia obyvateľov obce; zaviesť pravidlá umožňujúce vystúpiť občanovi na obecnom, resp. mestskom zastupiteľstve; sprístupniť verejnosti rokovania komisií obecného, resp. mestského zastupiteľstva; zaviesť pravidlá pre participatívne rozpočtovanie; zverejňovanie zápisníc, video záznamov a zvukových záznamov z rokovania obecných, resp. mestských zastupiteľstiev; zverejniť kontaktné údaje primátora, resp. starostu a poslancov;
 • územné plánovanie a stavebný úrad – transparentné zverejnenie územných plánov, urbanistických štúdií, stavebných povolení, zámerov, zmlúv a rozhodovacích kritérií; čo najväčší počet občanov zapojiť do tvorby územného plánu.
 • nakladanie s verejným majetkom – zverejňovanie analýzy využitia majetku; podmienok predaja, prenájmu, financovania, úverov a cenových ponúk; zverejňovanie dopadových štúdií na mesto, resp. obec; do nájomných zmlúv vždy zahrnúť možnosť vypovedania zmluvy zo strany mesta, resp. obce;
 • verejné obstarávanie – zaviesť jasné pravidlá pre stanovenie kritérií obstarávania; využívanie elektronických aukcií; zverejňovanie výsledkov obstarávania;
 • rozpočet a zmluvy – zverejňovanie návrhu rozpočtu spolu so slovným opisom všetkých položiek vrátane krátkeho zdôvodnenia; na zmeny rozpočtu uplatňovať rovnaké pravidlá ako na návrh rozpočtu; zverejňovanie aktuálneho rozpočtu obce a rozpočty minimálne 3 po sebe nasledujúcich uplynulých rokov; zverejňovanie registra investičných akcií a finančných výročných správ; prehľadné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok; prijímanie darov, ich výška, zámer;
 • personálna politika – riešenie konfliktov záujmov; realizovať výberové konania aj na pozície referentov; sprístupniť výberové konania verejnosti a zápisnice z výberových konaní; zaviesť monitorovanie zamestnancov;
 • dotácie a granty – riešiť konflikty záujmov; zverejňovanie grantových výziev, potrebných formulárov, pravidiel prideľovania, kritérií hodnotenia, rozhodnutí komisií o ich pridelení, pravidiel na riešenie konfliktov záujmu;
 • byty a sociálne zariadenia – zverejňovanie zoznamu voľných bytov, miest v sociálnych a predškolských zariadeniach; pravidlá prideľovania bytov a miest v zariadeniach; zaviesť verejnosti prístupné žrebovanie; zverejňovanie oznámení o rokovaní komisií, zápisnice z ich rokovaní;
 • etika a konflikt záujmov - prijať etický kódex volených predstaviteľov obce a etický kódex zamestnancov obce; zaviesť systém monitorovania členstva zamestnancov v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch iných právnických osôb; zaviesť systém monitorovania zamestnancov a ich rodinných príslušníkov z titulu vlastníctva nejakého podielu alebo postavenia spoločníkov v súkromných spoločnostiach; zaviesť systém profesionálneho a nestranného mechanizmu podpory, presadzovania a vyhodnocovania etického správania zamestnancov na úrovni mesta, resp. obce; zabezpečiť ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Máte na nás otázky?

Radi vám pomôžeme

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  ISO normy a štandardy

  Súvisiace články

   Žiadne príspevky nezodpovedajú vašim kritériám.

  Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

   Registrácia

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

   Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

   Resetovať heslo

   Radi Vám pomôžeme

    Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov