Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

ISO 9001
ISO 9001 Avris

  /     /  ISO  /  ISO 9001

ISO 9001

IMPLEMENTÁCIA | PRÍPRAVA NA CERTIFIKÁCIU | PORADENSTVO

Prečo systém manažérstva kvality ISO 9001:2015?

Kvalita musí obsiahnuť všetko to, čo vedie k požadovanému výsledku. Aj preto je tu ISO 9001.

V posledných rokoch došlo k významným zmenám vo svetovej ekonomike, napríklad z dôvodu prevahy ponuky nad dopytom, rýchle sa šíriacich znalostí, globalizácie podnikateľského prostredia, a preto dramaticky stúpol význam kvality aj v celosvetovom meradle.

Organizácie, ktoré sa chcú odlíšiť od konkurencie si uvedomujú, že schopnosť uspokojovať potreby zákazníkov nie je realizovaná iba výrobou alebo poskytovaním služby, ale že táto schopnosť vzniká v priebehu celého reprodukčného cyklu.

Systém manažérstva kvality ISO 9001 spolu so systémom environmentálneho manažérstva (ISO 14001) patria medzi najčastejšie zavádzané ISO normy.

Zaujímate sa o normu ISO 9001? Napíšte nám, radi vám pomôžeme.
ISO 9001 O produkte

Popis ISO 9001

Norma ISO 9001 – Systémy manažérstva kvality je odpoveďou na otázku zákazníka „ako môžem dôverovať podniku, že dodá kvalitný výrobok a ako vysoká je pravdepodobnosť, že ak stavím na daného kľúčového dodávateľa, tento si bude schopný udržať kvalitu výroby na dlhší čas.“ Zároveň hodnotenie dodávateľov poskytuje možnosť porovnávať dodávateľov a môže byť kľúčom k ich výberu. Norma pomáha prepojiť podnikateľský zámer s denným riadením firmy. Je jednoduchým a efektívnym nástrojom pre riadenie akéhokoľvek biznisu.
ISO 9001 O produkte

Vhodnosť

Systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001 je určený pre všetky typy organizácii bez rozdielu zamerania či veľkosti organizácie, jej zámer je informovať, že jej produkty (výrobky a služby) sú kvalitné. Systém si môžu zaviesť a nechať certifikovať výrobné, obchodné, servisné, montážne, či poradenské a vzdelávacie organizácie zo všetkých oblastí priemyslu a služieb. V súčasnosti sú tieto systémy zavádzané aj vo verejných inštitúciách (úrady, školy, zdravotnícke zariadenia, divadla...)
ISO 9001 O produkte

Implementácia - príprava

Pred implementáciou systému manažérstva kvality si organizácia musí ujasniť niekoľko hľadísk:

prečo chce či musí systém manažérstva kvality zaviesť,

akých oblastí činností organizácie sa bude systém manažérstva kvality týkať a v akom rozsahu bude zavedený – (celá firma - všetky činnosti alebo len niektoré významné činnosti - napr. obchod, výroba, servis, apod.),

vedúci pracovníci si celkom určite musia premyslieť „rozdelenie právomocí“ jednotlivých zamestnancov,

akým spôsobom chce organizácia systém manažérstva kvality zaviesť.

ISO 9001 O produkte

Implementácia - fázy

Proces implementácie manažérskych systémov má z pohľadu poradenskej spoločnosti tieto základné fázy:

I. etapa – overenie a aktualizácia existujúcej dokumentácie (smernice, org. štruktúra, organizačný poriadok atď.)

II. etapa – vytvorenie chýbajúcej dokumentácie z hľadiska štandardov normy a aktualizácia existujúcej (príručka kvality, smernice atď.)

III. etapa – interný audit resp. preverenie implementácie postupov opísaných v dokumentácii do praxe, v súlade s predmetom podnikania certifikovanej spoločnosti

ISO 9001 O produkte

Prínosy ISO 9001

ISO 9001 prináša podniku rôzne externé aj interné konkurenčné výhody:

zvýšenie imidžu a prestíže organizácie na trhu, u zákazníkov, dodávateľov, konečných spotrebiteľov, dopravcov a širokej verejnosti, čo prispieva k stabilite a prosperite rastu konkurenčnej schopnosti organizácie nie len na domácom trhu, ale aj vo svete,

zníženie rizika vzniku nehôd a následných časových a finančných strát, ktoré musí znášať organizácia, dopravca, či zákazník, alebo konečný spotrebiteľ.

zníženie časovej náročnosti, finančných nákladov, zvýšenie efektivity práce na základe vytvorených postupov k riadeniu situácií v ktorých môže dôjsť k zlyhaniu operácií a činností,

zvýšením produktivity činností v oblasti identifikovaných hrozieb a rizík pred naložením nákladu na prepravu do vozidla v dodávateľskom reťazci, a hodnotení hrozieb a rizík po naložení nákladu do vozidla na prepravu, teda do dodávateľského reťazca, zníženie chýb v dôsledku ľudského faktora, opakujúcich sa incidentov v tomto reťazci, časová úspora, úspora finančných nákladov s tým spojených, a pod.

zvýšenie podnikateľskej dôvernosti pre zákazníkov a dodávateľov vytvorením a udržiavaním požiadaviek na náklad a služby, prostredníctvom aktívnej komunikácie s dodávateľmi a zmluvnými partnermi,

zmiernenie následkov vytvorením postupov, plánov a reakcií v prípade bezpečnostných incidentov a havarijných situácií,

uspokojivé konečné produkty/služby, zníženie počtu sťažností,

plnenie zákonných požiadaviek a oprávnených bezpečnostných požiadaviek.

Radi vám pomôžeme

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

   Registrácia

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

   Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

   Resetovať heslo

   Radi Vám pomôžeme

    Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov