Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

ISO 28000
ISO 28000 Avris

  /     /  ISO  /  ISO 28000

ISO 28000

IMPLEMENTÁCIA | PRÍPRAVA NA CERTIFIKÁCIU | PORADENSTVO

ISO 28000 špecifikuje požiadavky na systém riadenia bezpečnosti vrátane tých aspektov, ktoré sú kritické pre zabezpečenie bezpečnosti dodávateľského reťazca. Riadenie bezpečnosti súvisí s mnohými ďalšími aspektmi riadenia podniku.

 

Aspekty zahŕňajú všetky aktivity kontrolované alebo ovplyvňované organizáciami, ktoré majú vplyv na bezpečnosť dodávateľského reťazca. Tieto ďalšie aspekty by sa mali posudzovať priamo, kde a kedy majú vplyv na riadenie bezpečnosti vrátane prepravy týchto tovarov v rámci dodávateľského reťazca.

Zaujímate sa o normu ISO 28000? Napíšte nám, poradíme Vám!
ISO O produkte

Popis ISO 28000

Systém riadenia bezpečnosti dodávateľských reťazcov podľa normy ISO 28000 je určený k ochrane a zvýšeniu bezpečnosti dodávateľského reťazca, teda k identifikácii rizík, ich riadeniu a znižovaniu samotného rizika v tomto reťazci. Systém bezpečnosti dodávateľských reťazcov podľa normy ISO 28000 je dokumentovaný systém dokazujúci, že identifikované hrozby a riziká, sú riadené, monitorované a merané a zároveň sú zavedené opatrenia v prípade zhoršenia bezpečnosti, bezpečnostných zlyhaní, incidentov, nezhôd a pod. Cieľom je znížiť riziká v dodávateľskom reťazci prostredníctvom zavedených postupov pre ľudí a prepravovaný tovar. Zaoberá sa potenciálnymi hrozbami, rizikami, problémami vo všetkých fázach reťazca, napr. v oblasti logistiky a špedície to môžu byť riziká fyzického zlyhania, spôsobenie svojvoľných škôd, teroristických útokov, kriminálnych činov, škôd, prírodných udalostí a pod. Nastavené postupy majú zmierňovať tieto bezpečnostné riziká.
ISO O produkte

Vhodnosť

Systém bezpečnosti dodávateľských reťazcov podľa normy ISO 28000 je určený pre akékoľvek spoločnosti pôsobiace vo výrobe, službách, v skladovaní alebo doprave, bez rozdielu na veľkosť organizácie.
ISO O produkte

Implementácia ISO 28000 - príprava

Pred implementáciou systému dodávateľských reťazcov si organizácia musí ujasniť niekoľko hľadísk:

prečo chce či musí systém bezpečnosti dodávateľských reťazcov zaviesť,

akých oblastí činností organizácie sa bude systém bezpečnosti dodávateľských reťazcov týkať o v akom rozsahu bude zavedený – (celá firma - všetky činnosti, alebo len niektoré významné činnosti - napr. cestná doprava, letecká doprava, námorná doprava, apod.) o vedúci pracovníci si celkom určite musia premyslieť „rozdelenie právomocí“ jednotlivých zamestnancov o akým spôsobom chce organizácia systém bezpečnosti dodávateľských reťazcov zaviesť a riadiť.

ISO O produkte

Implementácia - fázy

Proces implementácie manažérskych systémov má z pohľadu poradenskej spoločnosti tieto základné fázy:

I. etapa – overenie a aktualizácia existujúcej dokumentácie (smernice, org. štruktúra, organizačný poriadok atď.)

II. etapa – vytvorenie chýbajúcej dokumentácie z hľadiska štandardov normy a aktualizácia existujúcej (príručka kvality, smernice atď.)

III. etapa – interný audit resp. preverenie implementácie postupov opísaných v dokumentácii do praxe, v súlade s predmetom podnikania spoločnosti

ISO O produkte

Prínosy ISO 28000

ISO 28000 prináša podniku rôzne externé aj interné konkurenčné výhody:

zvýšenie imidžu a prestíže organizácie na trhu, u zákazníkov, dodávateľov, konečných spotrebiteľov, dopravcov a širokej verejnosti, čo prispieva k stabilite a prosperite rastu konkurenčnej schopnosti organizácie nie len na domácom trhu, ale aj vo svete

zníženie rizika vzniku nehôd a následných časových a finančných strát, ktoré musí znášať organizácia, dopravca, či zákazník, alebo konečný spotrebiteľ

poskytnutie konkurenčnej a finančnej výhody prostredníctvom lepšej efektívnosti a znížených nákladov

zlepšenie reputácie spoločnosti a dôvery zainteresovaných strán prostredníctvom strategickej komunikácie

dosiahnutie strategických obchodných cieľov integráciou environmentálnych otázok do riadenia podniku

zmiernenie následkov vytvorením postupov, plánov a reakcií v prípade bezpečnostných incidentov a havarijných situácií,

zvýšenie angažovanosti a informovanosti zamestnancov.

Radi vám pomôžeme

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

   Registrácia

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

   Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

   Resetovať heslo

   Radi Vám pomôžeme

    Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov