Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

SA 8000
Image Alt

SA 8000

IMPLEMENTÁCIA | PRÍPRAVA NA CERTIFIKÁCIU | PORADENSTVO

SA 8000 je medzinárodná norma v súlade s ILO (Medzinárodná organizácia práce), Medzinárodnou deklaráciou o ľudských právach ako aj s deklaráciou o právach dieťaťa.

Zaujíma Vás norma SA 8000? Spýtajte sa nás, radi Vám pomôžeme!

SAI – SOCIAL ACCOUNTABILITY INTERNATIONAL je organizácia pre ľudské práva, zaoberá sa rozvojom a implementáciou noriem o spoločenskej zodpovednosti, usiluje o zlepšenie pracovných podmienok a vzťahov na celom svete. SAI bola založená v roku 1996 a odvtedy spolupracuje s kľúčovými odborníkmi, organizáciami, štátnou správou, mimovládnymi organizáciami, investormi a zákazníkmi v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania. Navrhuje kompetentným firmám overovanie zhody s požiadavkami normy SA 8000 a napomáha k širokému porozumeniu a implementácií všetkých štandardov.

 

SA 8000:2014 je privátnou normou SAI určenou na certifikáciu.

Táto norma je súborom požiadaviek, ktorých podstatou je rozvoj, udržiavanie a presadzovanie zásad a postupov v oblastiach spoločenskej zodpovednosti, ktoré má organizácia možnosť usmerňovať a uplatňovať.

 

Podstatou spoločenskej zodpovednosti v zmysle tejto normy sú tri základné faktory:

 • zákazník a jeho oprávnený záujem týkajúci sa hlavne kvality a bezpečnosti výrobkov a služieb, ktoré nakupuje,
 • zamestnanec a jeho potreby a očakávania týkajúce sa zabezpečenia prijateľných podmienok pre neho a jeho prácu zo strany organizácie ako zamestnávateľa,
 • ostatné zainteresované strany (okolie, verejnosť) a ich oprávnené očakávania zabezpečujúce ochrany ľudských práv, starostlivosti o životné prostredie a rozvoj regiónov.
SA O produkte

Popis

Norma SA 8000 je pracovnou normou ale súčasne aj verifikačným systémom. Ukazovateľmi dôveryhodnosti a efektívnosti implementácie požiadaviek normy sú:

Triple – bottom line – vyvážené napĺňanie spoločenskej zodpovednosti vo všetkých troch základných oblastiach – ekonomickej, environmentálnej a sociálnej.

dobrovoľnosť – aktivity organizácie na rámec legislatívnych povinností sú vykonávané organizáciou dobrovoľne

proaktívny prístup – vlastné aktívne kroky organizácie v oblasti spoločenskej zodpovednosti

systémový prístup – dlhodobé a systematické riadenie spoločenskej zodpovednosti

spolupráca so zainteresovanými stranami – širokospektrálna integrácia zainteresovaných interných a externých zainteresovaných strán – akcionári, zamestnanci, zákazníci, dodávatelia a miestna komunita

rast kvality života – záujem organizácie o rozvoj spoločnosti/komunity v ktorej organizácia pôsobí.

SA O produkte

Vhodnosť

Komu je určená implementácia normy SA 8000 a princípov spoločenskej zodpovednosti:

veľké podnikateľské subjekty, ktoré sú často krát medzinárodnými organizáciami a kde je spoločenská zodpovednosť prirodzenou súčasťou stratégie korporácie a má už svoju históriu. Spoločenská zodpovednosť je tak automaticky súčasťou aj dcérskych spoločností, ktoré vznikajú v ďalších krajinách. V týchto organizáciách sú jasne stanovené jej priority a ciele spoločenskej zodpovednosti spolu s programami a aktivitami na ich napĺňanie. Tieto organizácie sú dobrým príkladom preto im implementácia normy SA 8000 umožní byť o krok pred a otvorí priestor na ďalšie zlepšovanie.

malé a stredné podniky, v ktorých je spoločenská zodpovednosť ako taká menej skloňovaným pojmom. Tieto podniky sú miestnej komunite najbližšie a prichádzajú s ňou do styku oveľa intenzívnejšie. Na podporu najmä miestnej komunity investujú finančné, nefinančné, ale aj časové zdroje. Malé a stredné podniky teda robia mnohé aktivity, ktoré sú spoločensky zodpovedné, len ich tak možno vo svojej každodennej praxi nenazývajú. Preto im implementácia normy SA 8000 umožní zosúladenie požiadaviek normy a potenciálu podniku pre spoločensky zodpovedné aktivity.

organizácie verejného sektora, v ktorých pojem spoločenská zodpovednosť predstavuje len „sponzoring“ a zvýšené finančné náklady, ktoré si organizácie z verejného rozpočtu nemôžu dovoliť. Vo verejnej sfére implementácia požiadaviek normy SA 8000 a spoločenskej zodpovednosti v maximálnej miere prispeje k preukazovaniu dôveryhodnosti a transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi.

SA O produkte

Implementácia - potrebný čas

Doba implementácie systému riadenia v spoločnosti je závislá od:

veľkosti organizácie, časového prispôsobenia sa zo strany vedenia a zamestnancov organizácie,

už implementovaných/existujúcich fungujúcich systémov riadenia v spoločnosti,

často spôsobu a forme implementácie (iba vlastnými silami, s pomocou odborného externého poradcu alebo kombináciou týchto možností).

SA O produkte

Implementácia - fázy

Proces implementácie má tieto základné fázy:

I. etapa – overenie a aktualizácia existujúcej dokumentácie (smernice, org. štruktúra, organizačný poriadok atď.)

II. etapa – vytvorenie chýbajúcej dokumentácie z hľadiska štandardov normy a aktualizácia existujúcej (príručka kvality, smernice atď.)

III. etapa – interný audit resp. preverenie implementácie postupov opísaných v dokumentácii do praxe, v súlade s predmetom podnikania certifikovanej spoločnosti

SA O produkte

Prínosy

Prínosy implementácie normy SA 8000

posilnenie dôveryhodnosti a transparentnosti organizácie,

posilnenie lojality zákazníkov/občanov, zamestnancov a ostatných

zainteresovaných strán voči organizácii a z toho vyplývajúce vplyvy aj na konkurencieschopnosť organizácie,

zlepšenie vzťahov so zainteresovanými stranami,

zvýšenie príťažlivosti pre investorov,

budovanie dôvery a značky,

znižovanie nákladov a úspory plynúce práve z aplikovania nových a inovatívnych prvkov v oblasti životného prostredia, ľudských zdrojov a ekonomickej oblasti,

lepší manažment rizík a ľudských zdrojov,

podpora inovácií.

Spoločenská zodpovednosť  sa zaoberá nasledujúcimi kritériami organizácie:

 

Jedným zo základných predpokladov spoločenskej zodpovednosti je rovnomerný rozvoj všetkých troch pilierov označovaných ako Triple – bottom line, resp. stratégia 3P (profit/zisk - ekonomická oblasť, people/ľudia - sociálna oblasť, planet/planéta - environmentálna oblasť).

Ekonomická oblasť – udržateľný rozvoj v oblasti ekonomických požiadaviek môže organizácia vykázať vtedy, keď v každom okamihu môže garantovať dostatočný cash – flow na zabezpečenie likvidity a dosahuje výnosy, ktoré prevyšujú náklady. Do tejto oblasti patrí i riešenie korupcie, zlepšovanie produktov a služieb, dodávateľsko-odberateľské vzťahy a pod.

Environmentálna oblasť – ekologická udržateľnosť predpokladá využívanie prírodných zdrojov iba v rámci požiadaviek bezpečnostných minimálnych štandardov, nebyť pôvodcom žiadnych emisií obrodzujúcich životné prostredie a zdravie ľudí. Každá organizácia musí dodržiavať legislatívne nariadenia ochrany životného prostredia. Predovšetkým je potrebné dbať na to, aby sa prírodné zdroje spotrebovávali iba v takej miere, ako to dovolí ich obnoviteľnosť

Sociálna oblasť – v sociálnej oblasti prispieva organizácia k udržateľnému rozvoju, keď vytvára pridanú hodnotu pre komunálne a regionálne prostredie tým, že vytvára príjmy a rozvíja ľudský kapitál vo vlastnej organizácii, ako aj u obchodných partnerov a zohľadňuje dôsledky na spoločenský kapitál. V centre pozornosti sociálnej dimenzie sa nachádza práca a pracovné záujmy zamestnancov, ktorí sú  stále viac vnímaní ako interní zákazníci, ktorí sú ovplyvňovaní pracovnými podmienkami a pracovnými vzťahmi v organizácii. Sociálna výzvu v tomto prípade predstavuje nezištné vytváranie pridanej hodnoty pre zamestnancov, komunitu a spoločnosť.

 

SA 8000 je koncipovaná v 9 kapitolách v tomto členení:

 

 1. Práca detí. Zakazuje prácu detí (vo väčšine prípadov do 15 rokov). Znížená hranica na 14 rokov je v 138 krajinách, ktoré majú výnimku od ILO (Medzinárodná organizácia práce).

 

 1. Vynútená práca. Nie je prípustná nútená práca, vrátane otrokárskej alebo väzenskej práce, bez možnosti ubytovania, odobratie cestovných dokladov vlastných alebo externých zamestnancov.

 

 1. Zdravie a bezpečnosť. Spoločnosti musia spĺňať základné normy pre bezpečné a zdravé pracovné prostredie, vrátane pitnej vody, odpočinkovej miestnosti, použiteľného bezpečnostného zariadenia a potrebného školenia.

 

 1. Sloboda združovania. Sú rešpektovaná práva zamestnancov pri tvorbe a vstupovaní do odborových zväzov a pri kolektívnom vyjednávaní, je zaručená sloboda prejavu, bez obáv z ich následkov.

 

 1. Diskriminácia. Nesmie dôjsť k žiadnej diskriminácii na základe rasy, spoločenského postavenia, národnosti, náboženstva, postihnutia, pohlavia, veku, sexuálnej orientácie, členstva v odboroch alebo politickej príslušnosti. Nedochádza k sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku.

 

 1. Disciplinárne postupy. Zakazuje telesné tresty, psychický alebo fyzický nátlak a slovné napádanie pracovníkov, ponižovaniu alebo urážkam na cti.

 

 1. Pracovná doba. Pracovná doba je v súlade s platnými zákonmi, maximálne 48 hodinový pracovný týždeň s minimálne jedným voľným dňom týždenne a maximálne 12 hodín nadčasov týždenne oceňovaných zvýhodnenou sadzbou.

 

 1. Odmeňovanie. Vyplácané mzdy musia spĺňať minimálne zákonné normy a zaistiť dostatočné príjmy na pokrytie základných potrieb.

 

 1. Manažment. Stanovuje postupy pre efektívne riadenie implementácie a kontroly plnenia normy SA8000, od vymenovania zodpovedných pracovníkov na udržiavanie záznamov, riešenia problémov až po prijímanie opatrení k náprave.
Máte na nás otázky?

Radi vám pomôžeme

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  ISO normy a štandardy

  Súvisiace články

   Žiadne príspevky nezodpovedajú vašim kritériám.

  Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

   Registrácia

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

   Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

   Resetovať heslo

   Radi Vám pomôžeme

    Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov