Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

Avris

  /     /  ISO normy a štandardy   /  Protispoločenská činnosť: Povinnosti zamestnávateľov a orgánov verejnej moci

Protispoločenská činnosť: Povinnosti zamestnávateľov a orgánov verejnej moci

Povinnosti podľa nového zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), sa týkajú:

 • zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov;
 • orgánov verejnej moci, ktoré zamestnávajú najmenej 5 zamestnancov.

V prípade nesplnenia týchto povinností môže byť zamestnávateľovi uložená pokuta až do výšky 20 000 €.

Týmto zákonom sa s účinnosťou od 1. marca 2019 zrušuje zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a súčasne sa zavádza niekoľko noviniek:

Protispoločenská činnosť Blog Avris Consulting
 • zriaďuje sa Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý preberá funkcie, ktoré doteraz vykonával inšpektorát práce alebo Ministerstvo spravodlivosti SR;
 • rozširuje sa definícia závažnej protispoločenskej činnosti, ktorou môže byť akýkoľvek správny delikt, za ktorý je možné uložiť pokutu nad 30 000 € (predtým 50 000 €);
 • trestným činom sa rozumie nielen trestný čin fyzickej osoby, ale aj právnickej osoby;
 • fyzickej osobe možno udeliť pokutu do 2000 €, ak urobí voči oznamovateľovi pracovnoprávny úkon bez súhlasu úradu, ak sa tento vyžaduje, prípadne ak oznamovateľa postihne v súvislosti s podaním oznámenia;

Zákon stanovuje, okrem iného, aj povinnosť vytvoriť tzv. vnútorný systém preverovania oznámení.

Nezabudnite na svoje povinnosti

Vnútorný systém preverovania oznámení zahŕňa povinnosť zamestnávateľa:

 1. určiť organizačnú zložku alebo osobu (ďalej len „zodpovedná osoba“), ktorá plní úlohy zamestnávateľa v súlade so zákonom (zodpovednou osobou nemusí byť len zamestnanec, ale aj iná osoba; v obci a vo vyššom územnou celku je zodpovednou osobou hlavný kontrolór);
 2. sprístupniť informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení v stručnej, zrozumiteľnej, jasne formulovanej a ľahko dostupnej forme;
 3. zverejniť označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení pre všetkých zamestnancov;
 4. zabezpečiť, aby aspoň jeden zo spôsobov podávania oznámení bol prístupný nepretržite;
 5. uľahčiť podávanie oznámení;
 6. prijať a preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia;
 7. zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa;
 8. oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali, a to do 10 dní od preverenia;
 9. vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti o:
  • a) podávaní oznámení,
  • b) preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby,
  • c) zachovávaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa,
  • d) evidovaní oznámení,
  • e) oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia,
  • f) spracúvaní osobných údajov v oznámení.
 10. najmenej počas 3 rokov odo dňa doručenia oznámenia viesť evidenciu oznámení v rozsahu:
  • a) dátum doručenia oznámenia,
  • b) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa,
  • c) predmet oznámenia,
  • d) výsledok oznámenia,
  • e) dátum skončenia preverenia oznámenia.
 11. prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že vnútorný systém preverovania oznámení sa vykonáva v súlade s týmto zákonom, napr. aj v rámci implementácie ISO 37 001 (systém manažérstva proti korupcii). (Pozn.: viac sa o protikorupčnej norme ISO 37001 dozviete v našom blogu).

V prípade nesplnenia týchto povinností môže byť zamestnávateľovi uložená pokuta až do výšky 20 000 €.

Potrebujete pomôcť uviesť svoju spoločnosť alebo organizáciu do súladu s týmto zákonom? Chceli by ste vedieť viac o protikorupčnej norme ISO 37001? Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

 

Autor: JUDr. Monika Fegyveres Oravská, managing consultant
PRIDAŤ KOMENTÁR

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

  Registrácia

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

  Resetovať heslo

  Radi Vám pomôžeme

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov