Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

ISO 37001
ISO 37001 Avris Protikorupčná roadshow

  /     /  ISO  /  ISO 37001

ISO 37001

IMPLEMENTÁCIA | PRÍPRAVA NA CERTIFIKÁCIU | PORADENSTVO

ISO 37001: 2016 špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenie pre vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, prehodnotenie a zlepšenie systému riadenia proti korupcii. Systém môže byť samostatný alebo môže byť integrovaný do celkového systému riadenia.

Špecifický význam normy ISO 37001: 2016 vo verejnom sektore

Uznesením vlády SR bola v decembri 2018 schválená Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023. Táto koncepcia je postavená na predchádzaní korupcie. Predchádzanie korupcie je tak uprednostňované pred represívnymi opatreniami, ktoré by mali riešiť prípady korupcie.

Jedným z najlepších systémových prístupov, ktoré umožnia preniesť požiadavky a odporúčania schválenej Protikorupčnej politiky SR do praxe verejného sektora a miestnej samosprávy bez zbytočnej administratívnej záťaže, je zavedenie požiadaviek protikorupčného riadenia podľa medzinárodnej normy ISO 37001: 2016.

Miestnym samosprávam prispeje zavedený a uplatňovaný protikorupčný systém k zvýšeniu transparentnosti a eliminácii korupčných rizík, čo ocenia zástupcovia samospráv, ale hlavne občania a organizácie.

ISO O produkte

Popis

ISO 37001 sa vzťahuje len na úplatkárstvo. Stanovuje požiadavky a poskytuje usmernenie pre systém riadenia navrhnutý tak, aby pomohol organizácii predchádzať, odhaľovať a reagovať na podplácanie a dodržiavať zákony proti korupcii a dobrovoľné záväzky uplatniteľné na jej činnosť.
ISO O produkte

Vhodnosť

Norma ISO 37001 môže byť použitá ľubovoľnou organizáciou, veľkou alebo malou, či už vo verejnom, súkromnom alebo dobrovoľnom sektore a v každej krajine. Ide o flexibilný nástroj, ktorý sa dá prispôsobiť podľa veľkosti a charakteru organizácie a riziku úplatkárstva, ktorým čelí.
ISO O produkte

Implementácia - potrebný čas

Doba implementácie systému riadenia v spoločnosti je závislá od:

veľkosti organizácie, časového prispôsobenia sa zo strany vedenia a zamestnancov organizácie,

už implementovaných/existujúcich fungujúcich systémov riadenia v spoločnosti,

často spôsobu a forme implementácie (iba vlastnými silami, s pomocou odborného externého poradcu alebo kombináciou týchto možností).

ISO O produkte

Implementácia - fázy

Proces implementácie manažérskych systémov má z pohľadu poradenskej spoločnosti tieto základné fázy:

I. etapa – overenie a aktualizácia existujúcej dokumentácie (smernice, org. štruktúra, organizačný poriadok atď.)

II. etapa – vytvorenie chýbajúcej dokumentácie z hľadiska štandardov normy a aktualizácia existujúcej (príručka kvality, smernice atď.)

III. etapa – interný audit resp. preverenie implementácie postupov opísaných v dokumentácii do praxe, v súlade s predmetom podnikania spoločnosti

ISO O produkte

Prínosy

ISO 37001 prináša podniku rôzne externé aj interné konkurenčné výhody:

posilnenie povesti, zvýšenie imidžu a prestíže organizácie na trhu, u zákazníkov, dodávateľov, konečných spotrebiteľov, dopravcov a širokej verejnosti, čo prispieva k stabilite a prosperite rastu konkurenčnej schopnosti organizácie nie len na domácom trhu, ale aj vo svete

deklarácia záujmu o transparentné podnikanie,

zníženie rizika vzniku finančných strát, ktoré musí znášať organizácia, dopravca, či zákazník, alebo konečný spotrebiteľ,

poskytnutie konkurenčnej a finančnej výhody prostredníctvom lepšej efektívnosti a znížených nákladov,

zlepšenie reputácie spoločnosti a dôvery zainteresovaných strán prostredníctvom strategickej komunikácie,

plnenie zákonných požiadaviek a oprávnených bezpečnostných požiadaviek,

zvýšenie angažovanosti a informovanosti zamestnancov.

Prínosy implementácie ISO 37001: 2016 vo verejnom sektore

Významným prínosom zavedenej normy ISO 37001 vo verejnej sfére je ochrana najvyšších predstaviteľov regionálnych či miestnych úradov – od primátorov, resp. starostov, cez ich zástupcov a prednostov, až po ostatných členov mestského zastupiteľstva – pri prípadnom vzniku a odhalení potenciálneho prípadu korupcie.

Implementácia protikorupčnej normy slúži tiež ako preventívne opatrenie, ktoré „odstrašuje“ občanov, vplyvné skupiny či organizácie od ich prípadnej snahy o korupčné správanie a využívanie známostí vo verejnom sektore.

V zmysle aktuálnej Protikorupčnej politiky SR a usmernenia Transparency International Slovensko by sa mali implementované protikorupčné opatrenia pre miestne samosprávy obcí a miest pozitívne prejaviť a pomôcť vo viacerých oblastiach:

  • územné plánovanie – transparentné zverejnenie územných plánov, urbanistických štúdií, stavebných povolení, zámerov, zmlúv a rozhodovacích kritérií. Takto sa môže čo najväčší počet občanov zapojiť do tvorby územného plánu.
  • Nakladanie s verejným majetkom – zverejňovanie analýzy využitia majetku, podmienok predaja, prenájmu, financovania, úverov a cenových ponúk.
  • Verejné obstarávanie – jasné pravidlá pre stanovenie kritérií obstarávania, využívanie elektronických aukcií, zverejňovanie výsledkov obstarávania.
  • Transparentné rozpočtovanie – zverejňovanie aktuálneho rozpočtu na web stránke obce, prehľad investičných akcií, finančné správy, prijímanie darov, ich výška, zámer.
  • Personálna politika – riešenie konfliktov záujmov a i.
  • Dotácie a granty – zverejňovanie grantových výziev na web stránke obce, potrebných formulárov, pravidiel prideľovania, kritérií hodnotenia, rozhodnutí komisií o ich pridelení.
  • Byty a miesta v sociálnych zariadeniach – zverejňovať na web stránke obce zoznam bytov, sociálnych a predškolských zariadení, spôsob prideľovania bytov a miest v zariadeniach.
  • Účasť verejnosti na rozhodovaní, prístup k informáciám, možnosť upozorňovať na riziká korupčného správania.
Máte na nás otázky?

Radi vám pomôžeme

Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

ISO normy a štandardy

Súvisiace články

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

Registrácia

Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

Resetovať heslo

Radi Vám pomôžeme
Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov