Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

Avris

Privacy policy – dodávatelia a odberatelia

  /  Privacy policy – dodávatelia a odberatelia

Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov pre dodávateľov a odberateľov AVRIS

I. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?

Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane údajov dodávateľov a odberateľov spoločnosti Avris Consulting, s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50  Bratislava I, IČO: 35 962 844, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Odd. Sro, vl. č.: 38168/B (ďalej len „AVRIS“) a to najmä právny základ a účel spracúvania osobných údajov, rozsah osobných údajov a dobu ich uchovávania.

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma AVRIS na emaily: gdpr@avris.sk.

II. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

AVRIS spracúva osobné údaje dodávateľov a odberateľov na účel:

 1. spracúvania a uchovávania účtovných dokladov

v rozsahu: obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; sídlo prípadne bydlisko a miesto podnikania u fyzických osôb; IČO, ak bolo pridelené; kontaktné údaje a podpis osoby, ktorá účtovný doklad vystavila; transakčné údaje.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 1. uzatváranie a plnenia zmlúv

v rozsahu: obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; sídlo prípadne bydlisko a miesto podnikania u fyzických osôb; IČO, ak bolo pridelené; titul, meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu, prípadne iného splnomocneného zástupcu; kontaktné údaje na zamestnancov dodávateľa alebo odberateľa, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy; transakčné údaje.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi AVRIS a jeho dodávateľom alebo odberateľom.

 1. zasielanie Newslettra

v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa;

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem AVRIS.

 1. komunikácie s odberateľmi a dodávateľmi

v rozsahu: titul, meno a priezvisko zamestnanca dodávateľa alebo odberateľa, pracovná pozícia, označenie zamestnávateľa, telefónne číslo, emailová adresa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem AVRIS spočívajúci v zabezpečení komunikácie medzi ním a jeho dodávateľmi alebo odberateľmi.

 1. povinného preverovania dodávateľov a odberateľov

v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, v ktorej mene obchod vykonáva.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III. Ako, kedy a od koho AVRIS osobné údaje získava?

AVRIS získava osobné údaje:

 • priamo od dodávateľov alebo odberateľov pri uzatváraní alebo plnení zmluvy;
 • priamo od dodávateľov alebo odberateľov pri vystavovaní účtovných dokladov;
 • nepriamo z verejne dostupných zdrojov a verejne dostupných registrov.

IV. Ako dlho AVRIS osobné údaje uchováva?

AVRIS uchováva spracúvané osobné údaje:

na účel spracúvania a uchovávania účtovných dokladov:      10 rokov

na účel uzavierania a plnenia zmlúv:                                           5 rokov

na účel zasielania Newslettra                                                        po dobu trvania zmluvného vzťahu

na účel komunikácie s odberateľmi a dodávateľmi:                   5 rokov

na účel povinného preverovania:                                                 5 rokov

 

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.

V. Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti AVRIS sú dostupné TU.

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

  Registrácia

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

  Resetovať heslo

  Radi Vám pomôžeme

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov