Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

Avris

  /     /  ISO normy a štandardy   /  Protikorupčná norma ISO 37001 môže Slovensku pomôcť

Protikorupčná norma ISO 37001 môže Slovensku pomôcť

Z aktuálnej správy Transparency International Slovensko vyplýva, že vo vnímaní korupcie bolo Slovensko v roku 2018 na 57. mieste spomedzi 180 krajín a na 23. mieste rámci EÚ, čo predstavuje najhoršie umiestnenie od roku 2013. (1)

V podnikateľskom prostredí korupcia spôsobuje neistotu, spomaľuje rozvoj podnikania, zníženie konkurencieschopnosti a tým viac oslabuje hospodársky potenciál krajiny.

Čo sa vlastne považuje za korupciu?

Korupciu je možné definovať ako „zneužitie verejného postavenia na osobný prospech“, čiže ponúkanie, sľubovanie, dávanie, prijímanie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek hodnoty, priamo alebo nepriamo a bez ohľadu na miesto v rozpore s platnými predpismi.

Protikorupčná norma ISO 37001 Blog Avris

Všeobecný pojem korupcie (bribary) zahŕňa všetky druhy konania poškodzujúce verejný záujem – zneužívanie moci, právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužívanie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, konflikt záujmov, nezákonný lobing, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez poskytnutia protislužby a spreneverenia verejných zdrojov, machinácie v súvislosti s verejným obstarávaním a konkurzným konaním.

Korupcia v číslach

Podľa odhadov Európskej únie prichádza hospodárstvo členských krajín vinou korupcie ročne približne o 120 miliárd eur. Vplyvom nedostatočnej ochrany oznamovateľov korupcie sa strata potenciálnych príjmov Európskej únie pohybuje ročne v rozmedzí 5,8 až 9,6 miliárd eur (údaje vyplývajú zo štúdie EK z roku 2017).

Slovensko ročne prichádza v dôsledku korupcie o 11 miliárd eur, čo predstavuje takmer 13 % HDP. Ak by sa táto suma rozdelila medzi obyvateľstvo, každý občan SR by dostal 2017 eur. (2)

Náklady na korupciu sa ťažko vyčísľujú, zahŕňajú nielen množstvo zaplatených úplatkov, presmerovaných verejných prostriedkov, vyčíslenie daňových únikov a strát v dôsledku vyhýbania sa plateniu daní. Tieto náklady by mali zahrňovať aj nepriaznivé účinky korupcie na rozdelenie príjmov, ochranu a zveľaďovanie životného prostredia, zdravotný stav obyvateľstva a jeho životnú úroveň. V podnikateľskom prostredí korupcia spôsobuje neistotu, spomaľuje rozvoj podnikania, zníženie konkurencieschopnosti a tým viac oslabuje hospodársky potenciál krajiny.

Pravdepodobnosť korupcie je tým vyššia, čím je vyšší zisk z transakcie a zároveň čím je nižšie riziko odhalenia korupcie. Možnosť korupčného správania sa znižuje včasnou identifikáciou a elimináciou korupčných rizík. Preto efektívna  a účinná prevencia je jednoduchšia a menej nákladná ako samotné odhaľovanie prípadov keď korupcia už vznikne, t. j. „skutok sa stal“.

Ako môže pomôcť norma ISO 37001?

Požiadavky protikorupčného riadenia podľa normy ISO 37001: 2016 by sa mali stať základom pre protikorupčné riadenie vo verejnom sektore bez nadmernej administratívnej záťaže – zapadá do konceptu udržateľného rozvoja kvality a dôveryhodnosti štátnej správy a verejnej služby pri znižovaní a eliminácií korupčných rizík.

Nevyhnutnou podmienkou úspešnej protikorupčnej prevencie je spojenie úsilia celého verejného sektora a občanov a vytvárať takú atmosféru v spoločnosti, ktorá nie je tolerantná ku korupčnému správaniu, zvyšuje povedomie o podstate a následkoch korupcie. Preto je nevyhnutné celospoločensky vytvárať a zdokonaľovať systémové protikorupčné opatrenia na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach verejného sektora. Zavádzanie certifikácie podľa normy ISO 37001: 2016 (systém protikorupčného riadenia/protikorupčná norma) na rôznych úrovniach verejného sektora má v konečnom dôsledku priaznivý vplyv na vnímanie protikorupčných opatrení občanmi i podnikateľmi.

Medzinárodná protikorupčná norma ISO 37001: 2016  bola publikovaná v októbri 2016 (inšpirovaná  normou BS 10500 – Specification for anti-bribary management system) a zatiaľ nie je oficiálne preložená do slovenčiny, avšak s jej implementáciou už začali viaceré organizácie aj súkromné spoločnosti.

Viac informácií o norme ISO 37001, jej obsahu, požiadavkách a prínosoch, si povieme už čoskoro v ďalšom blogu.

 

Zdroje informácií:

  • Protikorupčná politika SR 2019 – 2023
  • International standard ISO 37001: 2016 Anti-bribary management systems – Requirements with guidance for use
  • https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/system-manazerstva-proti-korupcii-iso-37001/
  • (1) https://transparency.sk/sk/slovensko-je-v-rebricku-korupcie-najnizsie-od-roku-2013/
  • (2) https://ekonomika.sme.sk/c/22003847/unia-pre-korupciu-straca-904-miliard-eur-rocne-slovensko-prichadza-o-jedenast-miliard.html#ixzz5e0lkCWSK
Autor: Ing. Jana Mária Obernauer
PRIDAŤ KOMENTÁR

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

Registrácia

Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

Resetovať heslo

Radi Vám pomôžeme
Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov