Hľadáte niečo konkrétne?

Skúste zadať kľúčové slovo/-á.

Avris

  /     /  ISO normy a štandardy   /  Trestnoprávna zodpovednosť pri korupcii

Trestnoprávna zodpovednosť pri korupcii

Korupcia ako pojem nie je v našom právnom poriadku presne definovaná, preto existuje viacero definícií, ktoré sa však v základných znakoch zhodujú. V každom prípade ide o protispoločenský jav, pri ktorom dochádza k zneužitiu zverenej moci na súkromný a neoprávnený prospech. Trestnoprávna zodpovednosť sa v týchto prípadoch môže vzťahovať aj na právnické osoby.

Za úplatok sa môže považovať aj finančne bezvýznamná pozornosť, a to aj v prípade, ak ide len o prísľub a reálne táto pozornosť prijatá nebola.

Trestný zákon upravuje trestné činy, ktoré nesú znaky korupcie. Ide o prijímanie úplatku, podplácanie, nepriamu korupciu, volebnú a športovú korupciu. Ku korupcii však môže dochádzať aj pri iných trestných činoch, napr. pri zneužití právomoci verejného činiteľa, sprenevere, vydieraní a pod.

Trestnoprávna zodpovednosť korupcia blog Avris

Prijímanie úplatku

Prijímanie úplatku sa považuje za aktívnu korupciu a dochádza k nej vtedy, keď niekto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Príklad:

Príkladom môže byť úradník zodpovedný za verejnú súťaž, ktorý prijme úplatok za uprednostnenie určitej ponuky.

Podplácanie

Podplácanie sa považuje za pasívnu korupciu a dochádza k nemu vtedy, keď niekto priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inému, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenie alebo funkcie, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inej osobe. Hoci za úplatok sa môže považovať aj finančne bezvýznamná hodnota, treba rozlišovať situácie, v ktorých sa poskytuje.

Príklad:

Kytica alebo káva pre zdravotnú sestru za spokojnosť s jej starostlivosťou nie je trestným činom, treba však dávať veľký pozor na takéto drobnosti vo verejnej správe, kde sa netolerujú darčeky a protislužby ani nepatrnej hodnoty a pre ich prijímanie a nakladanie by mali byť vypracované jasné a transparentné pravidlá.

Nepriama korupcia

O nepriamej korupcii hovoríme vtedy, keď niekto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo dá si sľúbiť úplatok za to, že bude svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci vyššie uvedených osôb, alebo za to, že tak už urobil.

Príklad:

Príkladom môže byť situácia, keď niekto prisľúbi, že vybaví určitú záležitosť, pretože sa pozná s prednostom okresného úradu. Ak za to žiada úplatok, dopúšťa sa trestného činu, rovnako ako ten, kto mu tento úplatok dá, ponúkne alebo len sľúbi.

Pre spáchanie týchto trestných činov stačí samotný prísľub a k odovzdaniu nejakého prospechu ani reálne nemusí dôjsť.

Trestnoprávna zodpovednosť

Trestný zákon ustanovuje v rámci tzv. účinnej ľútosti možnosť zbaviť sa trestnej zodpovednosti za trestný čin podplácania a nepriamej korupcie v prípade, ak páchateľ úplatok poskytol alebo sľúbil len preto, že bol o to požiadaný a urobil o tom dobrovoľne a bez odkladu oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru.

Trestnoprávna zodpovednosť a právnické osoby

Trestnoprávna zodpovednosť sa v uvedených prípadoch môže vzťahovať aj na právnické osoby.. Právnickej osobe môže byť uložený trest zrušenia právnickej osoby, prepadnutia majetku, prepadnutia veci, peňažný trest, zákaz činnosti, trest prijímania dotácií alebo subvencií, prijímania pomoci a podpory z fondov EÚ, zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, zverejnenia odsudzujúceho rozsudku.

Preventívne opatrenia proti korupcii

Pre právnické osoby, rovnako ako aj pre orgány verejnej správy, je preto dôležité zaviesť preventívne opatrenia proti korupcii. Jedným z nich môže byť aj implementácia protikorupčnej normy ISO 37001, ktorá eliminuje riziká protikorupčného správania a môže osobám či orgánom pomôcť vyviniť sa zo spáchania trestného činu. Keďže norma ISO 37001 je najkomplexnejším spôsobom boja proti korupcii, zavedením a udržiavaním jej požiadaviek a opatrení môže organizácia preukázať, že urobila všetko preto, aby sa korupčnému konaniu predišlo. Protikorupčná norma ISO 37001 tak chráni nielen samotnú právnickú osobu, orgán verejnej správy, ale aj samotných štatutárnych zástupcov a ich dobré meno.

Viac informácií o protikorupčnej norme ISO 37001 získate tu: ISO 37001

 

Autor: JUDr. Monika Fegyveres Oravská, managing consultant

PRIDAŤ KOMENTÁR

Prihláste sa k odberu nášho Newslettra.

  Registrácia

  Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov

  Odoslaním údajov súhlasím s ich spracúvaním na účely registrácie. Súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať.

  Resetovať heslo

  Radi Vám pomôžeme

   Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Avris Consulting, s.r.o. nájdete v Ochrane osobných údajov